இளம் பாபிய் கணவனின் சின்ன தடியை எழுப்புகிறாள்

Ilam Bhabhi Thannudaiya Kanvanin Chinna Thadiyai Eluppukiraal

தனுடைய கனவின் தடி மிகவும் சிறிய தாக இருப்பதை கண்ட ஒரு காதலி ஒருத்தி அவல இப்போது நல்ல பிடித்து உம்பி உம்பி பெரியதாக மாற்றி விடலாம் என்று நினைக்கிறாள். இந்த வேளையில் அவல தன்னுடைய கணவனின் தடியை மற்றும் இல்லை பார்க்கும் என்னுடைய தடியையும் அவள் தொல்லை செய்து விட்டால்.

Comments