சவிதா பாபிய் 76 : உடலிற்கு வந்த ஒப்பந்தம்

Savitha Bhabhi 76 : Closing The Deal

ஒரு நாள் காரில் செல்லும் பொழுது ஒரு கண் கவரும் பாபியை கண்டேன் அவள் தான் சவிதா. பார்த்தல் அந்த கணமே அவளை நான் அன்று வைத்து ஒக்கன் வேண்டும் என்று ஆசை பட்டேன். எல்லா அழகிகளுக்கும் ஒரு விலை ஒன்று இருக்கும் அல்லவா அது போல தான் நான் அவுக்கும் ஒரு விலை கொடுத்தேன். அவள் ஒத்து வந்தாளா என்று பாருங்கள்.

இந்த தொடரை முழுமையாக காணுவதற்கு. : www.kirtu.com

Comments