காதலர்களின் ரகசிய செக்ஸ் வீடியோ

tamil sex video

நுழைந்த அவன் சுன்னியை வருதியபடி ஜோசாஃபின் ரசிதிததுக் கொண்டிருந்தால். பின் அவள் சோபாவில் என் தலைப்பக்கம் அமர்ந்து தொடையை விரிதித்து பூந்டையைக் காண்பிக்க நான் அவளிடமிருந்த ஸ்பேகுலாதிதிஹைய் வாங்கி அவள் பூந்டையில் விட்டுக் கூதித்ஹ மூகீஷ் சக் சக் என்று கூதித்ஹி வெறியுடன் என்னை ஒக்க அவள் அந்த ஸ்பேகுலாதிதிஹைய் என்னிடம் இருந்து பரிதித்து அவள் பூண்டாய் ஜூசால் நனைந்த அதை என் வாயில் திணிக்க அவன் அரை லிதிதார் செமனை என் பூந்டைக்குள் ஊரிரிநான். பின் மூன்று பீறும் அப்படியீ அம்மானமாக்க் கிடந்தோம். ஜோசாஃபின் மாதவி.. நீ ஒதிதஹததைப் பாட்தித்தும் எனக்கும் ஆசையாயிருக்குடி. நான் ஒக்கவா- என்றாள். நான் கலகலவென் சிரிதித்து ஈய்..

அவரு உன் லாவ்வார். அவர் கூட ஒக்கிறததுக்கு ஈங்கீட்ட ஈண்டி பேர்மிஷன் கீக்குறீ என்றதும் ஜோசாஃபின் மூகீஷ் பூளை நன்றாக உம்பி விரைக்க வைய்ட்தஹால். இப்ப நானாகவீ ஸ்பேகுலாதிதிஹைய் என் பூந்டையில் விட்டுக் கூதித்ஹிக் கொள்ள அதை ரசிட்த்ஹபடி மூகீஷ் அவளை ஒதிதஹான். ஜோசாஃபின் என் முளைகளைக் கடிக்க அவன் அவளை பல நிமிடங்கள் போட்து ஒதிதது Mஉட்Vல் தன்ணியை வீட்தாண். அதிலிருந்து டெயிலி மாலை அவள் கிளினிக் சென்று நானும் அவளும் சீர்ந்து மூகீஷூதான் நன்றாக ஒழ்திதது இன்பம் பெரிரு வருகிறீன். இப்போது நான் குளிக்கும் போது பூந்டையைக் கழுவும் போது என் ஓட்டை விரிவடைந்திருப்பதை உணர்கிறீன். சரி இதுபோல வாய்ப்பு பெறாத பெண்கள் பிரசவதிடஹின் போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவார்களா- அல்லது ஜோசாஃபின் சொன்னது தப்பா-

மறிறுமொரு தயக்கம் என்னவென்றால் என் டெலிவரி சமயம் என் புருசன் வந்து விடுவார். அதன்பின்நும் மூகீஷ் என்னை ஒக்க ஆசைப்பாதிதால் என்ன செய்வது. புருசன் வந்து விட்டாள் அவருக்கு துரோகம் செய்யக் கூடாது என்று தான் நான் நினைக்கிறீன். ஆனால் மூகீஷினால் எதுவும் பிரச்சினை வருமோ என்று உள்ளூர ஒரு பயமும் இருக்கிறது. இத்தனை எப்ப்டி எதிர்க்கொள்வது என்பதை நீதான் சொல்ல வீந்தும் மல்லிகா. மாதவி ராஜ் அன்புக்கரசி மாதவி நடந்தது நடந்து விட்தது. அதைப் பர்ரியா குர்ர உணர்ச்சிகள் தீவையில்லை. ஆம். உன் டாக்டர் தோழி சொன்னது போல டெலிவரி வரை டெயிலி ஒதித்துக் கொண்டிருந்தால் தான் கூத்தி ஓட்டை இளகி விரிவடைந்து குழந்தை வெளிவறுவதில் சிரம்ம் இல்லாமல் நார்மள் டெலிவரி ஆகும். அண்ட் வாய்ப்பு இல்லாத பெண்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று கீட்டுல்ளாய். தெலிவரிக்கு முன் பலமாதங்கள் ஒக்கப் படாமல் இருந்தால் பிரசவம் மிகுந்த வலியுடையாதாகவும் பல நீராங்களில் சிசீரியன் அறுவாய்த் தீவைப்படும் அளவிர்க்கும் இருக்கும். எனகவீ உன் தோழியின் லாவ்வாறுடன் நீ ஓடதிதது மெதித்த சரியீ. இதில் உன் புருசன் வந்த பின்னர் இந்த தொடர்பினை துண்தீதிததுக் கொள்ள வீந்தும் என்று நீ நினைப்பதிலிருந்து மனட்தஹளவில் உன் புருஷனுக்கு உண்மையானவாலாக நடக்க வீந்தும் என்ற உன் நல்ல எண்ணம் புரிகிறது. |உடலழவில் ஒரு தகுந்த காரணதித்துக்காக இன்னொறுதிதஹனுடன் நீ ஒதிதஹது ஒன்றும் இமாலயத் தவரல்ல. உன் மீள் உள்ள

Comments