நண்பன் ஒரு நாள் என் வீட்டில் சேட்டை செய்தான்

நண்பன் என் வீட்டில்

என் நண்பனுக்கு என் கணவன் எப்போது வேல்;இய போலனும் என் வீட்டுக்கு உள்ளே புகுந்து வந்து எனக்கு வுலேலே போக வேண்டும் என்று ஆசி படுகிறான் அவன் சுகமாக செய்து காமசுகம் என்ஜாய் செய்கிறான்.

 

Comments