தொங்க போட்ட முலையை படம் எடுத்து காட்டினாள்

அவளுடைய காய் சின்ன தாகவ இருக்கிறது என்று பார்பதற் காகவே அவள் தனது முலையை எடுத்து கொடன்னு படம் பிடித்து என்னிடம் அவள் அனுப்பினால்.

Comments