காடு ஓரத்தில் ஒரு செம்ம புண்டை ஒக்கிறது

புண்டை காட்டுறாள்

காதிற்கு பக்கத்தில் அழைத்து சென்று ஒரு வில் வெயில் வைத்து இவளது சூடாக இருக்கும் புண்டை வுள்ளே வைத்து சொருவி சுக மாக அதில் ஒரு வெண்ணை யை போல வைத்து வுள்ளே விட்டு வெட்ட வெளியில் போட்டு கொண்டு இருக்கிறான் இந்த காமோகன்.

 

Comments