புண்டை யின் வைத்து தடவிய காதலன்

Pundai yin kaivaithu thadavi kaathalan

Tamil pundai

நான் சிறிது தயக்கதிததுதான் சுநீல் வீணாம்பா இப்ப எனக்கு கல்யாணமாயருச்சு.. இதெல்லாம் சரியில்லை என்றீன். அவன் ஏந்Mஉலையிலிருந்து கையை எடுக்காமலீ ரகசியாக்கா உன்னை நினைச்சீ நான் எப்படி ஈங்கிப் போய்க்கிடக்கீன் தெரியுமா- உண்மையில் அதிதஹான் வீட்டில் இருப்பார்.அதுனால ஒண்ணும் முடியாது. உன் முககதிதிஹைய் மட்தும் பாதிததுட்டுப் போகலாம்ணுதான் வந்தீன். ஆனா கடவுளாப் பாதித்து இந்த சான்சை கொடுதிதிஹிருக்காருக்கா. ப்லீசிக்கா இன்னிக்கு நாம ஒக்கணும்க்கா என்றான். நான் சுநீல் நான் அதுக்காகச் சொல்லிலை. எனக்கு மேன்சச் ரெண்டாவது நாள். இப்ப எப்படிச் செய்யறது என்றீன்.

அவன் அதுனால ஒண்ணும் இல்லைக்கா என்றபடி என் முன் உட்கார்ந்து காத்துக்கா பாப்போம் என்றான். நான் என் நைததியை உயர்தித்ஹிப் பிடிதிததுக் கொள்ள அவன் என் பீண்தீசை இறக்கி என் நாப்கினா இழுதிதது அதில் பதிந்திருந்த உதிரட்தஹைப் பார்ட்தஹான். அடுதித்து அவன் செய்ததுதான் வினிோத்திமாக இருனதித்து. அந்த நாப்கினா அப்பிடியீ நாக்கினான். நான் அவசரம் அவசரமாக ஈய் இதென்ன வீலை. அதெல்லாம் வீணாம். உடம்புக்கு ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு வந்திருப்போகுது என்றீன். அவன் கீட்கும்னிலையில் இல்லை. என்னக் குனிய வைய்தித்து என் குந்தி வழியீ உதிரம் கசியும் என் பூந்டையில் நன்றாக நாக்கை விட்டு நாக்கினான். இப்போது எனக்கும் வெறி வந்து விட்தது. என் பூன்தாயை அசைதிதது அசைதிதது அவன் முகதிதிஹில் தீய்க்க அவன் கன்ணாதிதஹில் ரத்ததிதுஹீர்ருகள். அப்படியீ குனிந்த நிலையிலீயீ என்னை ஒக்க ஆரம்பிதிதது வீட்தாண். இரதித்ஹொடு ஓடதித்தில் அரை முழுவதும் சாலப் சாலப் என்று சாதித்ஹம் எதிரொலிக்க என்னைப் போட்து கூதித்ஹி கூதித்ஹி ஒதிதஹான். பல நிமிடங்கள் என்னை நோங்கேடுதித்துவிதிதுத் தான் விளக்கினான். அவன் சுன்ணி முழுவதும் உதிரமாக இருக்க என் நாப்கினாலீயீ அதைதிதஹோதைதிதது விட்டு அவன் பூளை உம்பிநீன்.

அன்று இரவு என்னைத் தூங்கவிடாமல் ஜொலி பார்திதது விட்டு காலையில் புறப்பட்துப் போனான். என்னதான் வெரிக்காக அவன் நான் தூரமாயிருக்கும் போது நாக்கினாலும் நானும் அதை விரும்பி அவனை நக்க விட்தாலும் உண்மையில் நான் பயந்து கொண்டுதான் இருந்தீன். ஆனால் ஒரு மாதமாகியும் அவன் நல்ல உடல் ஞாலதிததுடணீயீ இருக்கிறான். இது எப்படி மல்லிகா. ரகசியா ரகசியா ஒள்வேரி வந்துவிட்தாள் உன் போன்ற என் போன்ற பெண்கள் எந்த அளவிற்கு செல்கிறோம் என்பதற்கு உன் கதை தகுந்த ஒரு உதாரணம். நான் ஒருத்ொழி கீட்த கீழ்விக்கு அளிதிததுள்ள பதிலில் பூந்டையில் மாதவிடாய்க் காலதிதஹில் கோலாக்கொலப்பு அதிகமாகவும் உட்புற வேட்பம் ஆதிமாகவும் இருப்பதால் அப்போது ஒல்ப்பது ஆண் பெண் இருவருக்குமீ மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எனவும் நாநீ மேன்சச் ஆகியிருக்கும் போது கண்டிப்பாக பூந்டையை விரிதித்து என் காதலர்களை ஒக்க விடுவீன் என்றும் எழுதியிருக்கிறீன். ஆனால் அதிலீயீ அப்போது வெளிவரும் உதிரம் கழிவுப் பொருள் என்றும் அத்தனைச் சுவைப்பது தீமையானது என்றும் எழுதியுள்ளீன். உன் பூந்டையில் சுநீல்குமார் மேன்சச் உதிரட்தஹைய் நாக்கியும் அவனுக்கு உடம்புக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை என்பது வியப்பாக உள்ளது.

 

Comments