அடியே நேருக்க மாக நெருங்க வா போடலாம்

அடியே நேருக்க மாக நெருங்க வா போடலாம்
அடியே நேருக்க மாக நெருங்க வா போடலாம்

Adiye nerukka maaaga vaadi nerungi kondu podalaam

ஒரு வாட்டி போதும்

என ரமீஷ் கீட்தாண். எனக்கு தலை சுர்ர நான் பதில் பீசாமல் நீர்க்க அவர்கள் சம்மதமென எடுதித்ஹுக்கரோம் என்று என்னிடம் சொல்ல சூரீஷ் கற்பகதிதஹின் முளைக்ளில் கை வெச்சு பிராவுடன் கசாக்கினான். அவள் முளைகள் பிததுங்க ரமீஷ் கற்பகதிதஹின் முகதிதிஹில் முதித்த மாலை பொழிந்தான். அவன் பின் அவள் உதட்தைய் கவ்வி சுவைசீத்து என்னை பாதித்ஹு வாடா மாப்ள இந்த நல்ல பெண்ணை ஒக்கலாம் எங்க கற்பகம் சிரிசால். என் கண் முந்நீ என்ன நடக்கிறது என யோசிப்பதற்குள் சூரீஷ் அவள் பிறாவை கலட்தீட்தாண். ஆஹா அவள் ஆப்பிள் முளைகள் கண்ணை கவர நான் அவள் முளைகளை பாக்க சூரீஷ் அவள் ஓர் முளையை வாயில் வெச்சு சப்ப ரமீஷ் மீழிருந்து அவள் இன்னோர் முளையை கசாக்கினான். நான் வியப்பாக எங்க வகுப்பில் குனிந்த தலை நிமிராமல் நடக்கும் கற்பகம் இப்படி நிற்கிறாள் என பாக்க அவன் மீண்டும் அழைட்தஹான். நான் கற்பகதிதஹின் கீட்டீ போயி நிற்க ரமீஷ் சூரீஷ் நீ கிளீ கவனி எங்க அவன் அவள் காலடியில் முதிதியிதிது அவள் பீண்ட் நாடாவை அவிழ்க்க நான் கற்பகதிதஹின் முளைக்ளில் கை வெச்சு கசக்க பஞ்சு போல அழகாக குலைந்தது. அவள் ரெண்டு முளையையும் ரெண்டு கையால் கசக்க கற்பகம் ரமீஷீக்கு முதிததமிட்தவாரீ என்னையீ பாதிதஹிதிருந்தால். அவள் கண்கள் என்னை பாக்க நான் அவள் கண்ணை பாதிதஹிடுடீ .

அவள் முளைகளை கசாக்கினீன். அவளும் என்னையீ பாதித்ஹால் சேம கிக்காக இருந்தது. நான் அவள் முககதிதிஹைய்யீ பாதிதஹிட்து அவள் முளைக்ளில் வாய் வெச்சு காம்பை சப்ப ஆரம்பிதிதஹீன். அவள் முலைக் காம்பு சிறியதா அழகாயிருக்க நான் அவள் காம்பை நல்லா சாப்பி சுவைதிதஹீன். அவளும் ஸ்சாா எங்க ரமீஷ் அவளின் உதடுகளை கவ்வினான். அவள் உடல் அப்டியீ ஒரு நிமிடம் ஆசையா அவள் கால்களை தூக்கினாள். கால் வழியீ அவள் பீந்ட்தா கலட்டிநான் சூரீஷ். அவள் வெள்ளை கலரில் ஜாத்தி அணிந்திருந்தாள். அவள் ஜாத்தி மீளீ அருககம் புல் முடிகள் இருந்தது. நான் கவனிச்சித்தீ அவள் காம்பை சப்ப அவள் கால்களை விளக்கி வைக்க அவளின் அடியில் நுழைந்து ஜாத்திய விளக்கி பூந்டையை நாக்கிததிறுந்தான் சூரீஷ். அதனால் அவள் ஸ்சாாஸ் என நெளிஞ்சிததீ இருக்க நான் அவள் முளைகளை வீக்மா கசக்க அவள் சுகதிதிஹில் பித்தர்றினாள். உடநீ ரமீஷ்ஷீம் அவள் காலடியில் போக நாநீம் அவளும் நீருக்கு நீர் பாதித்ஹு கொண்டோம். ரெண்டு பியர் கண்களிலும் காமத்ீ ஏறிய அவள் ஜாத்தியை கலட்டி ரமீஷீம் சூரீஷீம் பூந்டைய போதுதி போட்து நாக்கிததிறுக்க அவள் சுகதிதிஹில் என்னை பாதிதஹிடுடீ ஸ்ஸ்சாஆச்ஸ் எங்க நான் அவளை நெருங்கி அவள் முககதிதிஹைய் கையால் பிடிச்சு வெறி பிடிச்ச மாதிரி முதிததமிட்தீண். அவளும் என்னை.

அதிசயமா பாக்க நான் அவள் முளைகளை சப்ப அவனுக ரெண்டு பீறும் மீளீ வர நான் அவளின் காலடியில் முதிதியிட்தீண். ஆஹா என்ன கண்ணி வாழ்வில் நான் பாக்கும் முதல் பூண்டாய். இதுவரை நான் யாரையும் ஒதிதஹதில்லை. அவள் பூண்டாய் சும்மா தக்காளிப் பலட்தஹைய் பிளந்தா எப்படி இருக்குமோ அதீ கலரில் கண்ணை பறிக்க நான் அவள் இடுப்பை புடிச்சித்து அவள் பூந்டையில் முதிததமிட்தீண். ரமீஷ் அவள் முளையையும் சூரீஷ் அவள் உதடுகளையும் சாப்பிடதிறுக்க நான் ரெண்டு விரலால் அவள் பூந்டையை விரிதிதஹீன். அவனுக நக்கி மிச்சம் வைய்தித்ஹிருந்த காமதித்தீன் அவள் பூண்டாய் சுவர்களில் மின்ணிதிதிறுக்க நான் அவள் பூந்டையை நாக்கால் நாக்கினீன். அவளிடமிருந்து பெரும் முனகல் வர அதை சூரீஷீந் உதடுகள் தடைப்பதுதித்ஹின. அவள் பூந்டையை பிளந்து பிடிச்சு அவர்கள் விட்டு விட்டு சென்ற காமதித்தீனை நக்கியெடுத்தீன். அதன் சுவை நாக்கை விடாமல் பறிரிக்க பூந்டையை நாக்கியீ சுதித்ஹம் செய்ய நாங்க மூணு பீறும் அவளை விட்டு விளக் அவள் அம்மனாதிதஹுதான் எங்களை விட்டு விலக்கி ஒருவர் அமரும் சோபாவில் உக்காந்தால். எங்க மூணு பீரையும் சுதிடஹி நிற்க சொன்னாள்.

அஞ்சலா காரி அவள்

அவள் இடப்புறம் ரமீஷ் நிற்க சூரீஷ் அவள் எதிரீ நிற்க நான் அவள் வலப்புறம் நின்றீன். அவள் மெல்ல ரமீஷ் பீண்தின் ஜிப்பா கலட்டி சுன்னியை வெளியேடுதித்ஹால். அவன் சுன்ணி கொஞ்சம் சிரிசுதான். அவள் கை பட்தததும் அது கொஞ்சம் பெருதிதஹது. உண்மையிலீயீ இந்த அனுபவம் எனக்கு புதுமையாகவீ இருக்க நான் அவள் முலைக் காம்பை கசாக்கினீன். அவள் அப்டியீ கை நீதிதி சூரீஷ் ஜிப்பையும் கலட்டி சுன்னியை வெளியேடுதித்ஹு குலுக்கினாள். உடநீ ரமீஷ்ஷின் சுன்னியை வாயில் வெச்சு உம்பினால். நான் அதை சர்ரும் எதிர்பாக்களை. அவள் வாய்க்குள் ரமீஷ் சுன்ணி போய் போய் வர ரமீஷ் சுகதிதிஹில் முணக்ினான். சூரீஷ்ஷீம் அவளின் கை விளையாதிடாள் ஆஆச்ஸ் என முனாக்ித்திறுக்க நான் அதை ரசிக்க என் சுன்ணி புதைட்த்ஹது. அவள் அதை கவனிச்சித்து ரமீஷ் சுன்னியை விட்துதிது சூரீஷ் சுன்னியை வாயில் வெச்சு உம்பினால். உடனாய் கை நீதிதி என் ஜிப்பா கலட்டி சுன்னியை வெளியீ எடுதித்ஹால். அவர்கள் சுன்னியை விட என் சுன்ணி பெரியது. அவள் கை பட்தததும் ஷாக்கதிச்ச மாதிரி இருக்க அவள் என் சுன்னியை அப்டியீ குழுக்க எங்களை வீடிக்கை பாதிதஹிதிருந்தான் ரமீஷ். பின் என்ன நினைட்த்ாலோ தெரியலை திடீரென எச்சிலை துப்பினால். அப்போ சூரீஷ் வீக்கமாக முநக எனக்கு புரிந்தது. சூரீஷ் அவன் சரக்கை அவள் வாயில் கொட்திட்தாண். அவள் வாயிலிருந்து வெண்மை திரவம் கொட்ட அவள் ஈந்தா எருமை ஒரு உம்புக்கு தாங்கமாட்தீங்கறீ என்னடா ஆளு நீயி என்றாள். அதற்கு அவன் நானென்னடி பண்றது. உன் வாய் வீலை அப்படி என்றாள். உடநீ அவள் சிரிச்ித்தீ என்னை பாதித்ஹால்.

அப்டியீ மெல்ல வாயை கீட்டீக்கோணார்ந்து என் சுன்னியை உம்ப எனக்கு உடம்பெண்கும் கரண்ட் அதிச்சத்து. நான் அவள் தலையை புடிச்சிக்க அவள் ஈதும் கண்டுக்காமல் வீக்கமாக பால் படாமல் உம்பினால். என் சுன்ணி அவள் வாய்க்குள் போய் வர நான் நிலை குலைந்தீன். ரெண்டு நிமிடம் உம்பினால் பின் நாநீ எடுத்திட்தீண். ஈனென்றாள் அவள் வாயில் கொட்திட்தாள் என்னையும் தீட்டுவாளீ. சூரீஷ் போயி ஒரு சோபாவில் உக்காந்துக்க அவள் யாராவது குதித்ஹுங்க எங்க சூரீஷ் சுன்ணி எழும்பட்தூம் எங்க ரமீஷ் அவள் வாய்க்குள் சுன்னியை வெச்சிறுக்க அவள் என்னை பாக்க நான் அவள் எதிரீ வந்தீன். அவள் ரெண்டு காலையும் விரிச்சு பூந்டைய காட்ட நான் முதிதியிதிது அவள் துவாராதிதஹூக்கு மீளீ சுன்னியை வெச்சீன். அவளும் சிணுங்க நான் மெல்ல இடுப்பை அழுட்தஹ அவள் பூந்டைக்குள் என் சுன்ணி இறங்கியது. அவள் பூண்டாய் வாராவாரம் ஒள் வாங்கியத்ென்பதால் அவ்வளவு தைதிதாக இல்லை. நான் மீளும் அழுட்தஹ அவள் பூந்டைக்குள் முழு சுன்னியும் நுழைய அவள் ஸ்சாா என்றாள். என் சுன்ணி முன் தோள் விளக் மோட்டு அவள் பூண்டாய் சதைகளை கிழீச்சித்து உள்ளிரங்க அவள் சிணுங்கினாள். நான் அப்படியீ மெல்ல சுன்னியை வெளியேடுதித்ஹ மீண்டும் கூதித்ஹீநீன்.

என்னால் சுகம் தாங்க முடியலை. மீண்டும் சொருகி சொருகி எடுக்க அவளும் காம போதையில் முனாக்த்தீ ரமீஷ்.உம்பினால். நான் ரெண்டு நிமிஷம் மெல்ல கூதிதஹிட்து வீக்கதித்ஹைய் கூடுடிநீன். அவளும் என் வீக்ககதிதஹிற்கு பூந்டைய தூக்கி காட்டிதீ ரமீஷை உம்பினால். ரமீஷீம் முநக ஆவழீம் நானும் சீந்து முணக்ினொம். எங்கள் முனகல் ரூமை நிரப்ப நான் வீக்மா ஓங்கி ஓங்கி அடிக்க அவள் துள்ளினால். நான் சுகம் தாங்காமல் வீக்மா கூதித்ஹ தண்ணி வர மாதிரி இருக்க அவளிடம் சொன்னீன். அவள் ரமீஷை விளக்கிட்து என் சுன்னியை வாயில வெச்சு உம்பிடதீ வாயை திறக்க அவள் நாக்கில் தன்ணியை பாய்ச்ச அதை சுவைட்தஹவள் அப்படியீ கிளீ துப்பினால். ஆனாலும் அவள் மூலையெங்கும் என் தீணாக் இருக்க நான் சோர்ந்த சுன்னியுடன் சூரீஷ் கீட்டீ உக்கார ரமீஷ் அவள் பூந்டையில் கூதிடஹினான். அவளும் சுகம் தாங்க முடியாமல் முணக்ினாள் நாங்க ரெண்டு பீறும் அததைய்யீ பாதிதஹிதிருக்க ரமீஷ் எடுதிதஹதும் வீக்கமாக பூந்டைக்குள் கூதிடஹினான். அவள் சுகதிதிஹால் திளைட்தஹால்.

எழுதியவர் சுதாப்பிரியன் பாடு வீதிடஹியாசமான கதைகளை எழுதுபவர். இந்தக் கதையும் அசாதிதஹுகிறது. கண்டிப்பாக கமேண்துகளை வீசி அவரை உற்சாக்கப்பதுதித்ஹுங்கள் நான் ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு ஜாப் ஆர்டர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை நடதிதிஹி வருகின்றீன். ஆரம்பதிதஹில் நானும் அண்ணனும் சீர்ந்துதான் இந்த தொழிலை நடதிதிஹி வந்தோம். அண்ணன் ஆர்டர் பிடிக்க வெளியில் மார்க்ட்டிங் சென்றுவிட நான் உள்ளீ தொழிற்சாலை நிர்வாகதிதஹைய் பார்திதஹு வந்தீன். நன்றாக பிசினாச் நடந்துகொண்டு இருந்தது. அண்ணனுக்கு திருமணம் ஆனதும் எல்லாம் தலை கீழாக மாறிவிட்தது. அண்ணி மெல்ல மெல்ல கம்பனி நிர்வாகதிதஹில் தலையிட ஆரம்பிட்தஹால். என்னை ஒரு வீலைக்காரானை போல விரட்தி வீலை வாங்க ஆரம்பிட்தஹால் . இருந்தாலும் நான் அண்ணியை எதிர்திதஹு ஒரு வார்ட்த்ஹைய் பீசமாட்தாண்.

காரணம் அண்ணியின் அழகு அப்படி. மாணிரதிதஹில் இருந்தாலும் கும்மென்ற முளைக்ளுடன் சுண்டி இழுக்கும் கவர்ச்சி உடல் அழகுதான் இருந்தால். இரவில் அண்ணனும் அன்னியும் ஒப்பாதை மறைந்திருந்து ஜன்னல் வழியாக பார்ப்பீன். அண்ணனுக்கு என்னை விட சிறிய சுன்நிததான். அன்னிக்கு தினமும் ஒதிதஹாக வீந்தும். அண்ணனுக்கோ அண்ணியின் மீள் ஈரி படுதித்ஹு ஒரு இரண்டு நிமிடம் செய்தாலீ அவனுக்கு அவுதாகிவிதும். கிளீ இறங்கி படுதித்ஹு விடுவான். அண்ணி விடாது. அண்ணன் சுன்னியை நீண்ட நீராம் கையதிதிதஹு உம்பி விரைக்க செய்து பின் அவன் மீள் ஈரி படுதித்ஹு தீங்காய் ஊறிக்க ஆரம்பிதிதஹு விடுவாள்.

அண்ணன் செதிதஹவன் போல் கிளீ கிடக்க அண்ணி அவன் மீள் பீயாதிதம் போட்து ஒப்பால். பின் எனக்கு வறுத்து எனக்கு வறுத்து என கூறியாவாறீ உடம்பு முறுக்கீறி கண்கள் சொக்கி வாயில் எச்சில் ஒழுக்க இடுப்பை அசைதிதஹு அசைதிதஹு அம்மா அம்மிாஅ ஆமம்ம்ம்மா என முனாக்கியபடி இன்பம் அனுபவிப்பால். நான் அதை பார்திதஹு முடிதிதஹதும் பாத்ரூமில் கலட்டி போட்து இருக்கும் அவளின் புரா உள்பாவாடைகளை எடுதித்ஹு என் படுக்கையில் பரப்பி வைய்தித்ுக்கொண்டு அதன் மீள் படுதித்ஹு கொண்டு அண்ணியை கற்பனையில் நினைதித்ுக்கொண்டு என் சுன்னியை அதில் வைய்தித்ஹு தீய்தத்ஹ.

Comments