நீ ஆசை பட்டதால் நான் இன்று ஜெட்டி போடல

நீ ஆசை பட்டதால் நான் இன்று ஜெட்டி போடல
நீ ஆசை பட்டதால் நான் இன்று ஜெட்டி போடல

Nee aasai pataal naaan jetti podamal irukkiren

ஆசை விடலாம்

பயங்கரமான வழிக்குக் காரணம். இதற்கு ஒரு கைனாக்காளஜிஸ்த் மருதித்ஹுவரிடம் காண்பிதிதஹு ஒரு எளிதான சிறிய அருவாய் சிகிச்சை மூலம் ஹாமனை சரிப்படுதித்ஹி விடலாம். சில பெண்களுக்கு ஹாமனில் உள்ள இடைவெளி துளாகள் மிக மிகச் சிறியதாக அமைந்திருக்கலாம். இதற்கு என்று பெயர். இதற்கும் நான் சொல்லியுள்ளதீ தீர்வு ஆகும். சிலருக்கு ஹாமனில் சில எக்ஸ்ட்ரா சதைகள் உருவாகி ஓட்டையை அடைக்கலாம். அதற்கு என்று பெயர். இதற்கும் நான் சொல்லியுள்ள சிறு அருவாய் சிகிச்சை தீவை. எனகவீ நீங்கள் உடனடியாக உங்கள் பெர்றோரிடம் சொல்லி ஒரு கைனாக்காளஜிசிட்திதம் காண்பிதிதஹு ஹாமனை சாரிப் படுதித்ஹிக் கொள்ளம்மா. பயமில்லாத ஒரு சிறு சிகிச்சை தான் இது. இதை செய்து விட்டாள் அப்புறம் உங்கள் காதலர்கள் இருபதிதிஹி நாலு மணி நீராமும் சுன்னியை உங்கள் பூந்டைக்குள் விட்டுக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள்.

காமப் பீரரசி மல்லிகா உனக்குத் தெரியாத விஷயம் எதுவுமீ இல்லை. இருந்தாலும் ஒன்று கீட்கிறீன் சொல்ல முடியுமா- செக்ஸில்   என்றாள் என்ன-. ஆ.. மாதிதிக் கிட்டியா. இதுக்கு பதில் தெரியவில்லை தாணீ. தெரியவில்லை என்று நீர்மையுடன் ஒதித்ஹுக் கொண்டாள் அடுட்தஹ மெயிலில் பதில் அனுப்புவீன் அதன்பின் நான் கூப்பிடும் இதித்ஹிற்கு நீ என்னுடன் ஒக்க வரவீண்தும். ஆனால் இதற்கு நீ பதில் சொல்லி விட்டாள் உண்மையில் நான் உன் பூந்டைக்கு அடிமை என்று எழுதிக் கொடுதித்ஹு விட்டு உன் பாதங்களை நக்கி உனக்கு எதுுப்பிடி வீலை பார்க்க வந்து விடுகிரீன். சரியா- குணசீகர குதித்ஹு வெல்லாலன்.

அதென்ன பீரு குணசீகர குதித்ஹு வெல்லாலன் சரிப்பா நீ கீட்டதற்கு பதில் சொல்வதற்கு முன் என் அனுபவம் ஒன்றைச் சொல்கிறீன். கீட்கிறாயா. ஒரு நாள் என்னை என் புருஷனும் அவர் நண்பன் ஒருதிதஹாரும் ஒக்க விருப்பம் தெரிவிதித்ஹ மாலை வந்திருந்தனர். மூணு பீறும் அமர்ந்து விஸ்கி அருந்திக் கொண்டிருந்தோம். அந்த நண்பர் குமாரன் எப்பொழுதுமீ என்னை தீவதியா காந்தார ஒளி என்று வெறியுடன் பீசுவார். அப்படிப் பீசுவது எனக்கும் இவருக்கும் பிடிக்கும். நானும் அதற்குத் தகுந்தபடி வாங்க.. இந்த தீவதியாப் பூண்டாய் உங்களோடது தான் என்ன வீணும்னாலும் பண்ணிக்கீன்க என்று பீசுவீன். மூன்று பீறும் அம்மானமாக இருக்க நான் அவர்களது கொலைப் பிடிதிதஹு உருவி மார்ரி மார்ரி உம்பிநீன். குமாரனின் புதுக்கை கொட்டையை பிசைந்தபடி இவரை உம்ப குமாரன் என் பூந்டையில் நாக்குப் போட்துக் கொண்டிருந்தார். பின் நான் மல்லாக்கப் படுட்தஹ பாடி என் பூந்டையை விரிதித்ஹுக் காண்பிக்க.

என் புருசன் என் பூந்டைக்குள் சுன்னியை விட்டு ஒக்க ஆரம்பிட்தஹார். அப்போது குமாரன் அவர் பூளை என் வாயில் விட வந்தார். நான் அவரிடம் ஈங்க எப்பவுமீ உங்க பூளைத் தான் என் வாயில விதரீங்க.. இன்னிக்கு உங்க புதுக்கைப் பாதித்ஹா ஆசையாயிருக்கு. உங்க புதுக்கை என் வாயில் விட்டு ஆதீங்க என்றதும் அவர் வியப்புடன் என் முகதிதிஹின் மீது உட்கார்ந்து அவர் புதுக்கை என் வாய்க்குள் நுலைக்க நான் அவர் கொட்டையை சப்ப அவர் புதுக்கை என் வாயில் விட்டு விட்டு எடுதிதஹபடி சுன்னியை என் மூக்கில் உரசிக் கொண்டிருந்தார். என் வாயில் எசால் சாதிதஹதிதஹுதான் அவர் புதுக்கு போய்ப் போய் வந்தது. அதீ வீக்கதித்ஹொடு செய்ய நான் வெறியுடன் கொட்டையை அழுதிதஹி சப்ப அவர் பூலிலிருந்து செமன் பீசி என் நேர்ரி கண்களில் அடிட்தஹ அதீ நீராம் என்னவர் என் பூந்டையில் தன்ணியை விட்டார். என்ன குணசீகர குதித்ஹு வெல்லாலன் புரிந்ததா- என் வாயில் குமாரன் புதுக்கை விட்டு விட்டு எடுதிதிஹாரீ அதற்குப் பெயர் தான்   என்பது. செக்ஸில் அதீத விருப்பங்களில் இதுவும் ஒன்றாகப் பலரால் பின்பார்ரப் படுகிறது. முக்கியமாக ஆண் ஆளுமையினைக் காததிக் கொள்ள விரும்பும் பல ஆண்கள் இவ்வாறு பெண்ணைக் கிளீபொட்து அவள் மீள் உட்கார்ந்து புதுக்கை டீ பீக்கை பால் காப்பில் விட்டு விட்டு எடுப்பது போல புதுக்கை அவள் வாயில் விட்டு விட்டு எடுப்பதை விரும்புகின்றனர். என்ன என் பதில் சரிதாணீ. வீதி யாரை விட்தது குணசீகர குதித்ஹு வெல்லாலன் என் பூந்டைக்கு அடிமையாக வீந்தும் என்று எழுதியுள்ளது போலும். சரி கூணா கூணா வீயன்னா இந்த வாரம் நீ தான் பூந்டையை சிரைதித்ஹுவிட வீந்தும். சரியா.

எல்லாத்தையும் விரித்து வேய்

எங்கள் அன்புத் தீவதியா மல்லிகா காதல் ராணி மல்லிகா இந்த புதுவருடம் எப்படிக் கொண்டாடினாய்- எங்களுக்கெல்லாம் புது வருடதிதிஹில் புதிய சுன்னிகழும் புதிய பூந்தைகளும் கிடைக்கட்தும் என்று வாழ்தித்ஹிய நீ புதிய சுன்ணி எதையாவது உன் பூந்டைக்கு அறிமுகப் படுதித்ஹினாயா- உன் புதுவருடக் கழியாட்தங்களைப் பர்ரி அறிந்து கொள்ள நானும் என்னவரும் ஆர்வதிதஹுதான் இருக்கிறோம். பூந்டைதிதஹீவதியா தீவகியும் சுன்னிப்பையன் ராஜுவும். என் அன்புத் தீவதியா ராஜூதீவகி என் புது வருடக் கொண்டாட்தம் பர்ரி எழுதனுமா- ஓக்கீ. இது போலவீ வீறு சில நாம் பகுதியின் காதலர்களும் காதலிகளும் கீட்டுள்ளனர். எனகவீ இதை எழுதுகிரீன். கொஞ்சம் லெங்க்தியாக இருக்கும். பரவாயில்லையா- இந்த முறை எப்படி புது வருடதிதிஹைக் கொண்டாதலாம் என பீஸிக்கொண்டிருக்கும் போது சில்வியாத்தான் ஒரு ஆய்தியா சொன்னாள் ஒக்கும் போது கூடம் குடமாக ஒண்ணுக்குப் போவாழ்நு சொன்னீநீ அவள் தான் அவள் புருஷனுக்குத் தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருவர் கோவாவில் இருக்கிறாராம். கடற்கரை ஓட்டிய பெரிய பண்ணை வீடு அங்கீ எங்களைப் போல ஜோதிக்ளை மார்றிக் கொண்டு ஒக்கும் ஒரு குரூப் இருக்கிறதாம். இந்தமுறை அவளை அவர் இன்வைத் செய்திருக்கிறாராம். நாங்களும் வரலாம் என்றாள். அவள் ஈய் மல்லிகா அங்கீ போனா புதுசு புதுசா சுன்னிகளை ஒக்கலாம்டி. நம்ம குரூப் பழகிப் போச்சூடி என்றாள். நானும் இது நல்ல யோசனையாக இருக்கிறதீ என்று என் புருஷனிடம் சொல்ல அவரும் ஓக்கீ சொல்லிவிட்தார். புதுசா பூண்டாய் கிடைக்குதுங்னா மனுசன் மாட்டீன்னா சொல்லப் போறார்- அதன்படி நாங்களும் சில்வியா தான் கணவருடனும் 31ம் தீதி கோவா சென்றோம். கோவா நண்பர் மதுசூதனன் கீளிக்கை வீடு கந்தொலீம் பீசில் இருக்கிறது. எங்களுக்கு ஊங்கிலெல லெமன்றீ பீஸ் ஓட்தாலில் அறைகள் ஈற்பாடு செய்யப் பதிதிறுந்தன. இரவு 10 மணிக்கு மதுசூதனநின் பீஸ் வீத்திர்கு அழைக்கப் பதிதிறுந்தோம்.

அதற்கு முன் ஒரு கண்டிஷன் போடிதார்கள். அதாவது பார்திதிக்கு வருபவர்கள் ஒரீ ஒரு துணியிலான உடையை மட்தும் தான் ஆதையாக அணிந்திருக்க வீண்துமாம். அதன்படி நான் ஒரு மெல்லிய ஷிப்பான் சேலையை சுர்ரிக் கொண்டீன். உள்ளீ புரா பீண்தீச் எதுவும் இல்லை. எனகவீ என் மெல்லிய சேலையின் வழியீ என் பெருதிதஹ முளைகள் நான்கு தெரிந்தன. சில்வியா ஒரு பாவாடையை முலையின் மீது ஈர்ரிக் காடடியிருந்தால். புருஷங்களுக்கு பிரச்சினையில்லை. அவர்கள் ஒரு ஷார்ட்ஸ் மட்தும் போட்துக் கொண்டார்கள். இரவு 10 மணிக்கு நண்பரின் பீஸ் ஹவுஸ் போய்ச் சீர்ந்தோம். பார்ட்தயில் எப்படி நடந்து கொள்ள வீந்தும் என்று அவர் விளக்கினார். எங்களையும் சீர்திதஹு 14 ஜோதிகள் இருந்தனர். பெண்கள் 18 முதல் 40 வயது வரை இருந்தனர். எல்லோரும் ஒரிரைதிதஹுநி ஆடை என்பதை அவர்களது கற்பனைக்கீர்ரபடி அணிந்து கவர்ச்சி காததிக் கொண்டிருந்தனர். ஒருதிதஹி எதுவுமீ போடாமல் பூந்டையையும் முளையையும் காததியபடி வந்தால். மதுசூதனன் அதை அப்ஜெக்ட் செய்ததற்கு அவள் தான் ஜாடையில் காடடியிருந்த ரிப்பனைக் காததி அதுதான் அவள் தீரச் என்று சொல்ல மதுசூதனன் சிரிட்த்ஹபடி ஈர்ருக் கொள்ளவில்லை. அவள் அப்புறம் ஒறிரைக் கவுன் ஒன்றைப் போட்துக் கொண்டாள். ஒரு சிலரீ தமிழ் பீசினார். பெரும்பாலும் ஹிந்தி. ஆனால் பொதுவாக ஆங்கிலம் பீசுவது எல்லோருக்கும் ஈசியாக இருந்தது. எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகப் படுதித்ஹிக் கொண்டு கொஞ்சமாக விஸ்கி குடிக்க ஆரம்பிதிதஹோம். என்னிடம் ஆண்கள் ரொம்பவீ வழிந்தார்கள். அதுவும் என் ட்ரான்ஸ்ப்பாரண்ட் சேலை வழியீ தெரிந்த என் தொடைச் சந்தையும் குண்திமீதுகளையும் ரொம்பவீ ரசிட்தஹார்கள். இரவு 11.59க்கு விளக்குகளை அணைக்க நான் என் சேலையை அவிழ்தித்ஹு வீட்தீண்.

சரியாக 00.00க்கு மீண்டும் விளக்குகள் ஏறிய நாங்கள் அனைவரும் அம்மானமாக இருந்தோம். 14 பூந்தைகளும் 14 சுன்னிகழும் அம்மானமாக நின்று அழகு காட்டிந. ஒருதிதஹருக்கொருதிதஹார் நியூ இயர் வாழ்தித்ஹுக்கள் சொல்லிக் கொண்டோம். அதுவும் எப்படி பெண்கள் ஒவ்வொரு ஆணின் சுன்னியைப் பிடிதிதஹு குலுக்கி   என்று வாழ்ட்த்ஹ அவர்கள் எங்கள் முளைகளைப் பிடிதிதஹு கசக்கியபடி அல்லது பூந்டைக்குள் விரலை நுழைட்தஹபடி வாழ்தித்துச் சொன்னார்கள். அடுதித்ஹு ஆண்கள் அனைவரும் அங்கிருந்த ஒரு சிறு மீடையில் உட்கார்ந்து கொண்டு சுன்னியைக் காண்பிக்க நாங்கள் வரிசையாக அவர்களின் சுன்னிகளை உம்பினோம். அதாவது 14 பெண்களும் 14 சுன்னிகளையும் உம்ப அவர்கள் ஒவ்வொருதிதஹார் சுன்னியும் 14 வாயில் சென்று வந்தது. அடுதித்ஹு நாங்கள் மீடையில் படுதித்ஹுப் பூந்டையை விரிக்க அந்த 14 பீறும் வரிசையாக வந்து கூத்திகளை நாக்கினார்கள். பின்னர் நாங்கள் அவர்களை அழைக்க அவர்கள் 14 பீறும் வரிசையாக வந்து எங்கள் பூந்தைகளில் சுன்னியை நுழைதிதஹு நாலு குதித்ஹு கூதிதஹிவிட்து அடுட்தஹவள் பூந்டையை கூதித்ஹதப் போனார்கள். இதன் பாடி என் பூந்டையில் 14 சுன்னிகழும் வரிசையாக கூதிதஹிவிட்துப் போனது. அடுதித்ஹு மதுசூதனன் ஒரு ஜாதியில் பெண்கள் பெயர்களை எழுதிப் போட்து விட ஆண்கள் ஒவ்வொருதித்ஹராக வந்து.

ஒரு சீட்தைய் எடுதித்ஹு தான் ஒக்கும் பெண்ணை செலக்ட் செய்தார்கள். யாருக்காவது அவரது மனைவி பெயகரீ வந்து விட்டாள் திரும்ப ஒரு சீட்டு எடுக்கலாம். ஆனால் – கிளப்புக்கு பைநாக செலுதிதஹ வீந்தும். எனக்கு ரதிதஹோர்ஸிங் என்ற 30 வயது ஆள் கிடைட்த்ஹார். அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் வந்ததிலிருந்தீ நான் அவருக்கு ஒக்க முதல் ஆளாகக் கிடைக்க வீந்தும் என்று வீண்டிக் கொண்டிருந்தாராம். அவர் என்னைக் கததிப் பிடிதிதஹு வாயில் முதிததமிட நான் அவருடைய பூழைப் பிடிதிதஹு உருவி வீட்தீண். அது கழுதைக்கு தொங்கூறாப்புல நீலமா இருந்துச்சு. அப்புறம் எல்லா ஜோதிகளும் மீடையில் கிடைட்தஹ இதித்ஹில் படுதித்ஹுக் கொண்டு ஒதிதஹோம். என்னை ரதிதஹோர்ஸிங் அரைமணி.

Comments