கணவனின் தம்பி இற்கு தம்பி சப்பிய அண்ணி

Kanavanin thambiyirkku thambi arippai pokkira annni

இடது கையின் ரெண்டு விரலை அவங்க பூந்டைக்குள் விட்டு சொருகி சொருகி எடுதித்ஹாங்க. அவங்க பூண்டாய் இதழ்களை விளக்கிட்து அவங்க விரல்கள் அழகா உள்ளீ சென்று வர நான் அவங்க பூந்டையையீ பாதிதஹிட்து இருந்தீன். அப்டியீ ஜிப்பா கலட்டி என் சுன்னிய வெளியீ எடுக்க அவங்க கண்கள் என் சுன்னியை கூறி பாதிதஹது. அவங்க மீளும் வெறியுடன் என் சுன்னிய பாதிதஹிடுடீ விரல்களை கொஞ்சம் வீக்மா அவங்க பூந்டைக்குள் விட்தெதுக்க எனக்கும் சுகம் தாங்காமல் அவங்க பூந்டைய பாதிதஹிடுடீ கையடிசீன். ரெண்டீ நிமிஷதிதஹில் என் காமநீர் சீட்தஹென அவங்க மீளீ தெறிக்க அவங்களின் புடவையில் தெறிதிதஹது. அவங்க சிரிசிகித்டீ தொடடச்சித்து அவங்க தண்ணிய கலட்டிநாங்க. அவங்க கை பிசு பிசுக்க மெல்ல அவங்கக்கிட்தீ உக்காந்து அவங்க பூந்டையில விளையாண்ட விரல்களை சப்பினீன்.

அவங்க என்னையீ பாக்க அவங்க முகதிதிஹில் முதித்த மாலை பொழிந்தீன். ரெண்டு பீறும் மாறி மாறி முதித்த மாலை பொலிய அவங்க என்னிடமிருந்து விலக்கி வெளியீ போயி சாப்பிட ஆரஞ்சு ஆப்ப்ில்நு எங்க பிரிஜ்ஜிலிருந்து எடுதித்ஹு வர நான் வாங்கி சாபிபித்தீண். பின் அப்டியீ கொஞ்ச நீராம் பீசிதிருக்க சுன்ணி எழும்ப ஆரம்பிட்தஹது. அவங்க கண்கள் கவனிச்சீடா நான் எழுந்து அவங்க வாய்க்கிட்தீ சுன்னிய காட்டிது நிற்க அவங்க சுன்ணி முழுவதும் முதிததமிட்திதிதீ என் சுன்னியை உம்பினாங்க. நான் றீவாதி டீச்சர் தொலை பிடிசிடதீ சுகதிதிஹில் ஷ்ஷ்ாா என முநக அவங்க வாய் என் சுன்னியை பால் படாமல் சாப்பி சாப்பி எடுதித்ஹாங்க. ஒரு கட்ததிதிஹில் நான் சுகம் தாங்காமல் அவங்கள படுக்க சொல்ல துணிய கலட்துநாங்க. நான் வீண்டாமென என் திராசை மட்தும் அவுதித்ஹு போட்து அம்மானமாக அவங்க திரசீடன் படுதிதிஹிருந்தாங்க. அப்படியீ அவங்க மீள படர்ந்து அவங்க உதட்டுதான் உதடு சீர்திதஹு முதிததமிட்துதிது அப்டியீ கீழிறங்கினீன். அவங்க புடவையுடன் சீர்திதஹு முளைகளை கடிக்க நான் அப்டியீ சப்பினீன். பின் புடவைய விளக்கி ஜோக்கேதடுதான் மாங்கனியை சாப்பித்து மெல்ல அவள் வயிற்ரில் முகம் புதைதிதஹீன். அவங்க தொப்புள் சூப்பராக இருக்க.

அதில் வாய் வெச்சு உரிஞ்ச அவங்க போட்த சோப்பு மனமும் செந்டு மனமும் மனத்தை பரிட்தஹது. பின் பூண்டாய் கீட்டீ வந்து புடவையை முழுதும் மீளீ தூக்கி அவங்க பூந்டையில் முகம் புதைதிதஹீன். ஆசையாக அதன் செவ்விதாழ்களை சாப்பித்து பருப்ப கடிசீன். அவங்க பூண்டாய் மீளீ பிடிசிட்து துள்ள நான் விடாமல் அப்டியீ பருப்ப சப்பினீன். அவங்கள அப்டியீ துடிக்க விட்துதிது மெல்ல அவங்க துவாரதிதஹில் சுன்னிய வெச்சு தீய்ச்சீன். அவங்க ராஜா கொள்ளாததா உள்ள வீடுதா இறுதி ஒக்கலாம் தாங்க முடியாலதா சீக்ககரமா குதிதஹூதா எங்க நான் மீளும் தாமதிக்காமல் சறக்கென சொருகிநீன். என் தொலை தள்ளிட்து சட்தெந சுன்ணி நுழைய அவங்க ஆஆ என்றாங்க. நான் அவங்க பக்கவாதிடில் கைகளை ஊனிதடு இடுப்ப தூக்கி தூக்கி அடிக்க அவங்களால் சுகம் தாங்காமல் முனாக்ித்தீ இருந்தாங்க. நான் மோகக் கடலில் மிதந்தீத்டீ அவங்க பூந்டைக்குள் வீக்கமாக கூதித்ஹீநீன்.

Comments