காதலன் வீட்டிற்க்கே சென்று பூல் உம்பிய காதலி

Kaathalan veetirkku senru pool umbiya kaathali paarungal

அவங்க என் முககதிதிஹைய் பிடிசிடதீ சுகம் தாங்காமல் முநக எனக்கு 5 நிமிடதிதிஹில் உடம்பு வழிசத்து. நான் விலக்கி படுத்திட்து அவங்களை இடிக்க சொல்ல அவங்க சுன்ணி மீளீ குதிரை சவாரி செஞ்சாங்க. அதாவது என் உடம்பு ரெண்டு பக்கமும் காலை விரிச்சு வாச்சித்து என் சுன்னீமீல் உக்காந்து உக்காந்தேழ வெண்ணையை காதிடஹியால் கூதித்ஹிய மாதிரி என் றீவாதீ டீச்சரின் பூந்டைக்குள் என் சாமான் கோடி நடதீது இருந்தான். பாவம் அவங்க பூண்டாய் என் சுன்ணியால் கிழிக்கப்பட அவங்க என் மீளீ ஆட்டம் போத்தாங்க. அவங்க முளைகள் புடவையினுள் குதிக்க நான் மாறாப்பைய் கிளீ தூக்கி போத்தீண். அவங்க முளைகளை ஜோக்கேதடுதான் கசக்க அவங்களால் சுகம் தாங்கமுடியலை. அவங்க காம்புகளை அழுட்த்ஹமா கில்லா என் றீவாதி என் சுன்னியை பிய்ட்தஹால். அவளைப் பாக்க எனக்கு காம வெறி தலைக்கீற அப்டியீ எழுந்தீன். அவள் என் எதிரில் தாழ்ந்தால். நாங்கியிருந்த நிலை மாறி அவங்க கிளீயும் நான் உக்காந்தீத்டும்இ.

டிக்கர மாதிரி அமையா கூதித்ஹி கூதித்ஹி எடுதித்ஹீன். அவங்க சுகம் தாங்காமல் முனாக்ித்தீயிருக்க அப்டியீ குனிந்து என் றீவதியின் முகமெல்லாம் முதிததமிட அவள் சிரிட்தஹால். அவள் கழுதித்ஹில் தாலி பலபளக்க நான் அதைப்பரிரி கண்களை ஓதிதஹி கொண்டீன். அதைக் கண்டதும் அவள் மீளும் சிரிக்க என் கடப்பாரை அவள் நிலட்தஹைய் தொந்டியெடுக்க தண்ணீர் அனையாக வந்தது. சுன்னிய வெளியிலுட்தஹதும் என காஞ்சி அவங்க பூண்டாய் மீட்தைய் நானைக்க றீவதியிடமிருந்து பெருமூச்சு வெளிப்பட்தது. நான் அப்டியீ அவளை விட்டு விலக்கி படுக்க அவள் ஆசுவாககப்பதுதித்ஹிக் கொண்டாள். நானும் ஆசுவாசப்பதீட்திஹிட்து அவள்மீல் காலை தூக்கி போட அவளும் அப்டியீ படுதிதிஹிருந்தால். பூந்டைய காட்டிதீ படுத்திருக்க நான் விரலை விட்டு பூந்டைய நொந்தினீன். அவள் அப்டியீ படுத்திருக்க நான் நொண்டிடதீ இருந்தீன். பின் இருவரும் எழுந்தீ பாத்ரூம் போயி கழுவிதிது வந்தோம். கொஞ்ச நீராம் டீவீ பாதிதஹிதிருக்க றீவாதி டீச்சர் சாப்பாடு செய்ய சமையலறை போனால். கிட்தட்திஹட்த முக்கால் மணி நீராதிதஹில் சாப்பாதாயித இருவரும் சாபிபித்தோம்.

பின் அப்டியீ கததிப்பிதிசிடதீ தூங்கினோம். அவங்களும் என்னை காததியனைசிததீ தூங்கினாங்க. எழுந்திரிக்க மணி 6 ஆகா எழுந்தூ டீ சாபிபிடதுதிது டீவீ பாதிதஹிதிருந்தோம். பின் இரவு சாப்பாதாக இருவரும் சாபிபித்தோம். அப்டியீ கதிதில் சென்று ஒரு ஒள் போடடுது தூங்கினோம். அடுட்தஹ நாள் ஏந்திரிக்க மணி 7 ஆனது. அவங்க அம்மனாதிதஹுதான் பால் துளக்கிததிறுக்க நானும் அம்மானமாகவீ பால் துளக்கினீன் ரெண்டு பீறும் அம்மானமாகவீ குலிசோம். பின் இன்று ஈதாவது படாதிதிஹிற்கு போகலாமென கிளம்பி ஒரு சினிமா தியீட்டரை அடைந்தோம். அந்த தியீட்தரால் அந்தளவு கூடுடம் இல்லை. ஆனாலும் அங்கிருந்த பெரும்பாலான ஆண்கள் என் றீவததியைய்யையீ வெறிசாங்க. அவங்க என் கையையீ பிடிசிதிருக்க நான் பால்கனி டிக்கெட் ரெண்டு வாங்கினீன். பின் நாங்க பால்கணியில் நுழைய அந்திடம்ீ வெறிசாோதியிருந்தது. நாங்க பின்புற சீட்தில் அமர படம் தொடங்கும்வரை அங்கீயாரும் வரவில்லை. படம் தொடங்க ஒரீயொரு காதல் ஜோதிகள் மட்தும் வந்தாங்க. படம் தொடங்கி பதிதஹு நிமிடம் ஆகா அந்த ஜோதிகள் ளிப்கிச் அடிசிட்திறுந்தாங்க.

Comments