கணவனுக்கு இவள்நோ புண்டையை நோண்டுவது ரொம்ப பிடிக்கும்

Kanavaukku en pundaiyil nonduvathu enbathu mikavum pidikkum

நாம முழு இருட்டு அல்லது அரை இருட்துலீ தான் தினமும் ஒக்கறோம். உன் பூல் என் பூந்டைக்குள் போரததை நீ ஒரு நாலாவது பார்திதஹு இருக்கியா- சில சமயம் நீ பொறுக்க முடியாமல் என் பூந்டைமீலீ காஞ்சியை பீசி அடிப்பீ. உன் பூல் எப்படி அவசரப்ட்துகொண்டு காஞ்சியை பீசி அடிக்குதுன்னு நீ பார்திதஹு இருக்கியா- இதெல்லாம் நாமா நீரில் பார்திதஹு ரசிதிதஹு ஒக்கனும்ன்னுதான் உன் பிரெண்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கான் போல. கிடைட்தஹ சந்தர்ப்ட்த்ஹைய் நழுவ விடாமல் பண்ணலாம் வா என்றாள். ஈண்டி. இந்த மாதிரி அவுதித்ஹு போட்துகொண்டு நீக்கரீ. பச்சை பசாயா வீரீ பீஸரீ. பூளை உருவி விடரீ. இதுக்கு அப்றம் நான் என்னடி விசுவாமித்திறநா சும்மா இருக்க. வாடி ஒக்கலாம். நீ எப்படி சொல்றியோ அப்படி உன் கூத்தியில் விதரீன் வாண்னு முனி சோணகனான். இப்பத்தான் வீறுக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சி. நல்ல காலை விரிதித்ஹு படுதித்ஹுக்கொண்டு அவனை மீளீ வர சொல்லி.

அவன் பூளை தான் கையால் பிடிதிதஹு அந்த புடை வாசலில் வைய்தித்ஹு யோ உள்ளீ சொருக்கு என்று கதிடலை ஈட்தாள். அவன் நல்ல வெளிச்ாதிதஹில் தான் பெண்தாதிதியின் பூந்டையை பார்ட்தஹான். பூரி போல ஒப்பி இருந்தது. கருப்பு முடி கண்ணா பின்னா என்று முளைதிதஹு பூண்டாய் வாயீ தெரியாதபடி மூடி கொண்டு இருந்தது. பாசி காம்புகள் நான்கு துறுதிதிஹி கொண்டு நீறாக நின்றன. காஜி மிகுதியால் அவள் பூண்டாய் இரமாக இருப்பது நான்கு தெரிந்தது. அவள் பூந்டையை பார்தித்துக்கொண்டு இருந்தான். யோ என்ன பூந்டையை பார்ட்தஹால் மட்தும் பொருமா. நம்ம வீட்டில் இருட்தில் ஒரு மன்னும் தெரியாது. சூசு பொட்தால் லைட் எரிவது போல நீரா உன் பூளை புழுதிதிஹி என் ஓத்டைக்குள் சொருகுவீ. இன்கீ என்னடான்னா நாதிடுபுறதிதிஹான் முட்டாய் கதையை பார்ட்தஹா மாதிரி பார்திதஹுக்கொண்டீ இருக்கீ. பார்ட்தஹால் பொறாது. ஈரி மிதீட்த்ஹால் தான் இந்த வீருவின் பூண்டாய் சூடு அடங்கும். என்ன ஆச்சூதி உனக்கு. உன் பூந்டையை விட உன் பீச்சு சூட இருக்கு. இப்படி பீசிநா நான் உன் பூந்டையில் ஒக்காறத்துக்கு பதில் உன் வாயில் ஒதிதஹு விடுவீன். யோ அது தான் எனக்கும் வீனும். எதிதஹனை நாளைக்குத்தான் ஒரீ இடதிதிஹில் ஒதிதஹு கொண்டு இருப்பீ. இன்னிக்கி பூரா நாம் வேவீரு கோநதிதஹில் ஒக்கணும். சரியா. சரி. இப்போ உன் பூளை என் கூத்தியில் சொருகி குதித்ஹு. முனி அதிரசம் போல ஒப்பி இருக்கும் தான் பெண்தாதிதியின் பூந்டையை பார்திதஹு கொண்டீ கூதிடஹினான். என்றும் இல்லாத அளவுக்கு இன்னிக்கி அவனுக்கு ஜாலியாக இருந்தது. இருட்தில் ஒப்பவன் இன்று வெளிச்ாதிதஹில் ஒக்காறான். தான் எட்து இன்ஸ் பூல் அந்த பாதாள பூந்டைக்குள் போய் வருவதையும் வீருவின் பூண்டாய் ஜூசால் தான் பூல் முழுவதும் வெள்ளை வெள்ளையாக இருப்பதையும் பார்திதஹு மகிழ்ந்து ஒதிதஹான்.

Comments