காம்பு காட்டுடி கனகா கணக்கா காம்பு காட்டுடி

Kambu Kaatudi Kanaga Kanakka Kambu Kaatudi

 

 

இது வரை மானிட படைப்பிற்கு இணையான படைப்பு இது வரை இந்த லோகத்தில் படைக்கப்பட வில்லை. இறைவனோ, இயற்கையோ யார் ஆக்கிய படைப்பு என்பதில்லை வாதம்.

ஆனால் காலம் கணங்களாகவும், யுகங்களாவும் உயிர் செல்களை வைத்துக் கொண்டு அதை உடைத்து, உருக்கி, ஒட்ட வைத்து மெல்ல மெல்ல மீளுருவாக்கி, அழிந்து, அது ஒழிந்து பிறகு புதிதாய் பிறந்து பல கோடி முயற்சிகள், திசு வளர்ச்சிகளுக்கு பிறகே ஆணாகவும், பெண்ணாகவும் மானடம் தளைத்திருக்க கூடும். அதிலும் ஆண் மேல் பெண்ணுக்கு ஈர்ப்பு பெண் மேல் ஆணுக்கு ஈர்ப்பு.

இருவருக்கும் பொதுவான ஈர்ப்பு உடலில் எது என்று நீண்ட காம்பு என்கிற கவர்ச்சி அங்கம் தான். இதோ இந்த இளம் முலை காம்பை மீட்டி இந்த இன்ப மங்கை காம இச்சையை மீட்டுகிறாள். ஆணின் மார்பு காம்பு மீதும் பெண்களுக்கு கண் உண்டு.

Comments