கலூரி நாட்களில் அருமையான செக்ஸ்

Tamil mulai

நீ என்ன நினைக்கிறாய்-. _ஹம்சா அங்னதாகிருஷ்ணன். ஹம்சா மிக அழகான ஒரு நிகழ்வினை மிக அருமையாக விவரிதிதஹிருக்கிறாய். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஆம். நீ ஆரம்பதிதஹில் சொல்லியுள்ளது போல முல்லை முள்ளால் தான் எடுக்க வீந்தும் என்று நீ நினைதிதது செயல்பட்தது மிகச் சரியானதீ. அந்த கிழடக் கோட்தாண் உன் கல்வியை முன்னிறுதிதஹி பிளாக் மெயில் செய்து நீ அந்த ஆளுதான் ஓதிதஹிருந்தால் உன் மனசு இதுவரை குர்ர உணர்விழீயீ உழன்று உன் நிம்மதியினைக் கெதுதிதிஹிருக்கும். அதற்கு மாற்றாக உன்னை ஆசைப்பாடத உன் மீது பாசம் வைய்தித்ஹிருந்த உன் மாமாவுக்கு பூந்டையைக் காததி ஒக்க விட்தது ஒரீ கல்லில் இரண்டு மாங்காய் விழுந்த கதையாகி விட்தது. நீ ஆசைப்பாடதபடி உன் மாமாவுடனும் ஒதிதது விட்தாய் அதனால்.

அந்தக் கிழடக் கோட்டானின் அச்சுறுதிதிஹாலும் நீங்கி விட்தது. உன் மாமா உன்னை ஒக்கக் கூபிபிடடா போது பரமாபபதம் விளையாடலாமா- என்று கீட்டது ஒரு சிறிய கவிதை தெரியுமா- என் காதலன் ஒருவனுடன் பரமாபபதம் போர்டை வைய்தித்துக் கொண்டு அதில் ஒரு காம விளையாட்டூ ஆடுவீன். மிகவும் இந்டரஸ்டிங்காகவும் ஒள்வெரியைத் தூந்டுவதாகவும் இருக்கும். பிறிதொருமுறை அந்தப் பரமாபபதம் விளையாட்டைப் பர்ரி எழுதுகிரீன். எப்படியோ உன் மாமாவுடன் பரமாபத ஒலாட்தம் ஆஅட்Vத்தாய்.. எனக்கு அதை விட உன் மாமா வீதநாயகம் ஒரு மிகச் சிறந்த ஜெண்தில்மீணாக் நடந்து கொண்டது இன்னும் வியப்பாளிக்கிறது. கல்யாநதிதஹிர்குமுன் பல வருடங்கள் உன்னை ஓதிதஹிருந்தாலும் அதன் பின் அதைப் பர்ரி நினைப்பில்லாமல் ஒரு தாய் மாமன் தகுதியில் மட்துமீ இருக்கிறார் என்பது மிகவும் பாராதிடப் படக்கூடிய நல்ல விஷயம் தான் ஹம்சா. எல்லாம் நல்லபடியாக முடிந்து இப்பொழுது நீ ஒரு நிறைவான வாழ்வு வாழ்வது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. வாழ்தித்துக்கள் ஹம்சா. அப்புறம் ஒரு விஷயம் கீட்களாமா- நீ வீதாவுடன் ஒதிதஹத்தை வர்ணிக்கும் பொழுது கவனீட்தஹால் அது ஒன்றும் உன் முதல் ஒள் அனுபவமாகத் தெரியவில்லை. ப்ளீஸ் நீ விரும்பினால் முதன் முதலாக உன் பூந்டையில் சுன்ணி ஒதிதஹ அனுபவட்தஹையும் எழுதலாம். இது ஒரு என்பதை ஈர்ருக் கொள்வாய் என நம்புகிறீன்

எங்களின் இனிய தோழி மல்லிகா காதல் தீவதையான உனக்கு என்ன வகையில் கைமாறு செய்வதென என் போன்ற காதல் வயப்படத இளம் கண்னியர்க்குப் புரியவில்லை. என்னைப் பொருதிதஹவரை இவ்வளவு இயல்பான வாழ்வியலை ஓட்டிய ஆலோசனைகள் வழங்கும் உன் கைகளுக்கு எங்கள் ஆசை முதிததம். அந்த எண்ணங்கள் உதிக்கும் உன் மந்டைக்கும் அதுக்கு துணைபுறியும் உன் பூந்டைக்கும் எங்கள் வணக்கங்கள். என் காதலுக்கு எதிர்பாராத ஒரு இடதிதிஹிலிருந்து உதவி கிடைட்த்ஹதற்கு உனக்குத் தான் நன்றி சொல்ல வீந்தும். ஈண் எனில் அந்த உதவியாலிட்தஹ என் தோழி சங்கவியும் நானும் எப்போது நீராம் கிடைட்த்ஹாலும் உன் பகுதியினை மிக ஆர்வமுடன் பார்திதது அதைப் பர்ரி விவாதிதித்து மகிழ்ந்திருக்கிறோம். சங்காவி என்னை விட நான்கு வயசு மூதித்வள். எனினும் பக்கதிதது பக்கதிதது வீடென்பதால் சிறு வயதிலிருந்து நல்ல பழக்கம்.

Comments