அன்றியா வை போல ஒரு மல்லு பிபுரே

Andrea vai pola oru mallu figure

Tamil pundai

விவாக ரதது வாங்கி கொண்டு வந்து, இங்கு ஒரு வேளையில் ஜாயின் பண்ணி , என் பிரெண்ட் கூட இருக்கிறேன்.பாவம் உங்களை கண்டு பரித்ாக படுகிறேன் என்றேன். அவள் சொன்னாள்: பரிததாப்பாப்ட்டால் மட்டும் பொருமா. உதவி பண்ண வேண்டாமா. உங்களுக்கும் இதே நிலை தான் இப்போது. உங்கள் மனைவியும் ஊரில் இல்லை. நாம் இருவர் நிலையம் ஒண்ணு. அதுநாள், ஆபபட்தித்ூக்கு தோஷம் இல்லை என்று அருகில் வந்து, உங்களுடன் வண்டியில் வரும்போது தெரிந்தது, நீங்களும் இந்த விழயதத்ில் என்னை போல தான். ஒரு பள்லாத்த்ில் இறங்கி எறியவுதன், நான் உங்களை இன்னும் நெருக்கமாக பிடித்த்து கொண்டே கியாபகம் இருக்கா. அப்போது உங்கள் சாமான் என் கையில் பட்டது. கேக்கவே வேண்டாம். எனக்கு பூந்டையில் பிரவாகமே வந்து
பெண்ட்டி சுத்தித்மாக நனைந்து கூட விட்டது.. அப்போதே முடிவு பண்ணி விட்டேன், உங்கள் மூலம் என் நெடு நாள் ஆசையை தீர்த்திதது கொள்ள வேண்டும். என்னை ஏமார்றாதீர்கள் என்று சொல்லி, என் சாமானை லுங்கியுடன் செர்த்திடது பிடித்த்து அழுத்த்ினால்.

நானோ நாலு நாளாக ஒக்காமல் காய்ந்து போய் இருக்கேன்.ஒரு பெண் வழிய வந்து பூளை பித்தித்தால் என்னவாகும். ஒரு கையால் அவள் முளையை பிடிதத்தேன். மறு கையால் அவள் னைட்தி பெண்டியுடன் செர்த்திடது அவள் பூந்டையை கொத்த்தாக பிடிதத்தேனே. முடிந்த மட்டும் அழுத்த்ினேன். அவள் நெளிந்தால்.இருவரும் மற்றொருவர் சாமானை இப்படி பிடித்த்து இருந்தால் ஒரு லாபமும் இல்லை. கொஞ்சம் கையை எடுங்கள் என்று சொல்லி, என் கையை எடுத்த்ு விட்டு தானும் கை எடுதத்ால். நான் உடனே பாடு சுதந்திரமாக அவள் னாய்டியை தூக்கினேன். பெண்ட்டி பிறாவை காயத்தி போட்டுவிட்டு , னாய்டியையும் தூக்கினேன். அவள் என் லுங்கியையும் டி ஷர்த்தையும் கழத்தினால் . இருவரும் அம்மானமாக சோபாவில் ஒக்காந்து இருந்தோம்.

நான் முன்பே சொன்னபடி, அவள் பூந்டையை மிக அழகாக வைத்தது இருந்தால். . திருவல்லிக்கேணி முஸ்லிம் பெரியவர்கள் மாதிரி பூண்டாய் மெட்டு பகுதில் அடர்த்தித்தியான கருப்பு முடி. மேல் பக்கம் பூங்கா புல் போல சீராக வெட்டப்பட்டு இருந்தது. பூண்டாய் இதழ்கள் பக்கம் கிலீனாக ஶேவ் பண்ண பத்து இருந்தது. முஸ்லீம்கல் பெரிய தாடி வைத்தது கொண்டு இருப்பார்கள். ஆனால் மீசை பகுதியை மட்டும் சுத்தித்மாக துடைத்து வைத்தததார்பொலா ஶேவ் பண்ணி இருப்பார்கள். மேகலாவும் அப்படியே வைத்தது இருந்தால். அளவுக்கு அதிகமாக அவள் பூண்டாய் ஒப்பி இருந்தது. ஒரு சில காம நீர் துளிகள் எத்தி பார்த்திதன. பூண்டாய் வாய் சிறிது திரண்டு காணப்பட்டது. பூண்டாய் பக்கவாட்டு சுவர்கள், கோவில் தேர் வாதம் போல சுருண்டு ஆனால் மொதித்மாக இருந்தது. தேர் வாதம் தடியாக இருக்கும். அதே சமயம் வளைந்தும் கொடுக்கும். மேகலாவின் பூந்டையும் சிற்பி செதுக்கியது போல இருந்தது. காச்சித்தமாக அளவு எடுத்த்ு பண்ணீனார்பொலா ரெண்டு முளைக்ளும் சீராக இருந்தன. பெரிய சாத்தித்ுக்குடி சைசில் இருந்தன. காம்பு கருப்பு கலரில் நிமிர்ந்து நின்றன.

Comments