அராபிய பெண் பொது இடத்தில முலை திறந்து

Arabiya pen vetta veliyil ival

Mulai celiyil

அந்த நீராம் பார்திதது நானும் ஆதிதஹைய் பூந்டைக்குள் என் பூளை நுலைக்க முற்பட அது ஆதிதஹைய் பூந்டையை நக்கி கொண்டிருந்த சூப்ரஜாவின் நாக்கில் போய் காண காட்சித்தமாய் போய் நின்றது..அவளும் குறிப்பறிந்து என் பூளை மிகுந்த சிரமங்களுக்கு இடையில் அதை அவள் அம்மாவின் பூண்டாய் ஆருகீ பிடிதிதது வைய்தித்து ஒருசீரா நாக்கினாள்..

எங்கள் இருவருக்கும் சீர்திதது காம சுகம் கொடுத்துக்கொண்டிருந்தால் சூப்ராஜா.. எனக்கு உச்சம் அடையும் நீராம் நெருங்குவதை உணர்ந்த நான் ஆதிதஹைய் கட்டுப்டுத்திக்கொள்வதற்காக ஆதித்ஹையிடம் இருந்த விளாக்கினீன்.. அப்படியீ கிளீ சென்று நானும் ஆதித்ஹையின் பூந்டையிடம் சென்றீன்.. சிறிது நீராம் நானும் சூப்ரஜாவும் ஆதித்ஹையின் ஆளுக்கு ஒரு தொடாயில் படுதித்துக்கொண்டு அவள் பூந்டையை மாறி மாறி நாக்கினோம்..அப்போதுதான் அவள் முதல் உச்ட்தஹைய் அடைந்தால்.. எங்கள் இருவர் தலையிலும் அவளது கைகளால் முடியை கொதிதஹாக பிடிதிதது தான் பூந்டையில் வைய்தித்து அமுக்கி பிடிதித்கொண்டாள்..இப்போது நான் சூப்ரஜாவை மீளீ போய் அவள் அம்மாவிடம் படுக்க சொல்லி.

அவள் பூந்டையை நக்க ஆரம்பிக்க அவளோ அவள் அம்மாவின் மார்பில் பால் குதித்துகொண்டிருந்தால்.. ஆதித்ஹையும் அவள் மகள் மார்பில் பால் குடிப்பததையும், நான் அவள் Mஅகல்ம்Pஉந்தையை நாக்குவதையும் கண்கோட்டாமல் பார்தித்துகொண்டிருந்தா.. இறுதியில் சூப்ரஜாவும் உச்ட்தஹைய் அடைந்தவளாய் அவள் உடம்பை எக்ரி எக்ரி குதிக்க ஆதிதஹைத்தான் அவளை இறுக்கி அனைதிதது அவள் சாதித்ஹம் போதாததவாறு கட்து படுதித்ஹினால். ஆஹா இருவரும் இத்தனை மெளனமாக சம்மதமாக அரதிதஹ விளையாதிதில் காததிய ஈடுபாடு எனக்கு எல்லை இல்லா சந்தோசதிதஹைய் கொடுதிதஹது.. ஆனால் நான் இன்னும் என் நத்டுக்கொண்ட தம்பியை வைய்தித்க்கொண்டு சும்மாவீ இருந்தீன்..

அப்படியா காதத பிடிதிதது கொண்டிருந்த அம்மாவையும் மக்களையும் நான் பிரிதித்து இருவரையும் தனீட்தஹனியாக படுக்க வைய்திதஹீன்.. அவர்கள் ஏதவும் புரியாமல் என்னை பார்க்க நான் அவர்களுக்கு நடுவில் படுதித்ஹீன்.. என்ன ஆதிதஹைய் இது உனக்கீ நியாயமா படுத்தா? இப்படி என்ன மட்தும் அம்பொண்ணு விட்டிடிக்ளீ என்று கீட்தீண்.. உடநீ ஆதிதஹைய் கவலை படாத மருமகனீ நீ எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் காட்டிந சொர்க்கட்த்ஹைய் இப்போ நான் உனக்கு காதிறோம் என்று என் காதில் கீசுக்கிசுதவாரீ கிளீ நதிதுகொண்டிருந்த என் பூளை நோக்கி அவள் முந்நீறிணாள். இதை பார்ட்தஹ சூப்ராஜா தான் அம்மாவுக்கு தான் ஒன்றும் சாலைட்தஹவள் இல்லை என்பதுபோல் என் கழுத்தீலுருண்து ஆரம்பிதிதது மெல்ல மெல்ல முதிததமிட்தவாரீ என் பூழிதம் சென்ற.

அங்கீ ஆதிதஹைய் முந்திக்கொண்டு என் பூளை தான் வாயில் வைய்தித்து சுவைக்க தொடங்கினாள்..நானும் சிறிது விளையாட எண்ணினீன் அதனால் ஆதித்ஹையின் வாயில் இருந்து பூளை வலுக்கட்டாயமாக உருவி அவள் கண் முன்பீ அவள் மக்களின் வாயில் வைய்திதஹீன், அவளும் ஆர்வமாய் என் பூளை சப்ப தொடங்கினாள்.இதை பார்ட்தஹ ஆதிதஹைய் செல்லமாய் என் தொடையை கிள்லினால்.எனக்கு வலிட்தஹாலும் கதித்ஹகமுடியாமல் வழியை பொருதிததுக்கொண்டீன். அந்த கோபதிதஹைய் அவள் மக்களின் வாயில் பூளைவீகமாக திணிப்பதில் காண்பிதிதஹீன்.. ஆதிதஹைய் இதை பார்திதது கொண்டிருக்கிறாள் என்ற எண்ணமீ என் பூளைமீழும் கடாப்பாரையை போல் மார்றியாது.

Comments