இது முலையா இல்லை பலாபழம்மா என்று தெரியவில்லை

Ithu Mulaiyaa Illai Palaapalama Enru Theriya Villai

பசச்ங்களுக்கு பெரிய முலை கொண்ட பெண்கள் மீது உசுறு. ஆனால் எவளோ பெரிய முலை கொண்டவை நீஎங்கள் எப்படி தெர்ப்தி படுத்துவீர்கள். உங்களால் இவளை செய்ய முடியுமா.  இந்த மங்கையே தன வுடலை சுத்தி காட்டுகிறாள் பாருங்க.

Comments