நடிகை ஆபாச படம் மேட்டர் வீடியோ

Putham puthu muyarchi yil oru tamil alagi pen

Tamil sex video

நான் நேற்றே எனது பூததிதாகதுத்ை இங்காயையே விட்டுவிட்டு போய் விட்டேன்.. அது எடுக்கத்தான் வந்தேன் என்றாள் சரி என்று ஸெநெந்.. உள்ளே வந்தவள் பாய்ந்து என் மீது ஏறினாள் நான் ஒரு கணம் திகைத்தாலும், மறுகணம் சுதாகாரிந்து கொண்டு என்னவலை இறுக அனைதிததேன்.. தோய் வடுவா எனக்கா:கு உன் மீது ரொம்பனாள் ஆசை நீ தான் வரமாட்டான் என்று நிற்கி;ராய் என்று எனது உதட்டை பிடித்த்து உரிச்சினாள்.. நானும் நன்றாகவே அனைத்து அவனை உரிச்சி எடுதித்ன்..

நான் வா எனது அறைக்கு என்று கூப்பிட்டேன்.. மறுத்த்ால் என் என்றேன்.. ஊனி அரை வேண்டாம் தங்கையின் அறைக்கு வா என்றாள்.. சரி என்று போனேன்.. விபாரமான ஆள் தான் என்று நினைதிததேன்.. காட்டிலில் போய் இருந்தவள் என்னை கேட்டாள். எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு உனக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கா என்று.. நான் ஓம் என்று கண்ணசைதிததேன்.. சிரித்த்ாவல் என் கன்ணதித்ல் ஆழமான மூதித்ம் ஒன்று தந்தால்.. சரி நான் வருகின்றேன் என்று எழுதத்ால். இதுக்கா அறைக்குள் வந்தாய் என்று கேட்டேன்.. என்ன வேண்டும் என்று கேட்டாள்..

கேட்டாள் தப்பாக எடுக்கமாட்டியா என்று கேட்டேன் இல்லை என்றாள்..பாப்பா வேண்டும் என்றேன்.. ஆளை பார். அது எல்லாம் பிறகு என்று எழுதத்ால்.. நான் காட்டிப்பிடிதத்தேன்.. என்னடா என்று உரிமையுடன் கேட்டாள்.. நான் ஒன்றுமில்லை என்று ஸெநெந்.. முன்னாடி அவளை கந்தலே காமம் தலைக்கு ஏறும்.. இப்போ அவள் பக்கட்தில் இருக்கும் போது அன்பு நிறையவே வந்தது காமம் கொஞ்சமாக சரி செய்வதை செய்தித்து வெமகாக வீடு என்றாள்.. நானும் அவள் சம்மதட்த்தான் அவளிநட சட்டையை மேலே உயரந்தினோன்.. பஞ்சு போன்ற அவளின் மூலையில் கை வைத்தது அமுக்க்னேன்.. பால் குடிக்கவா என்று கேட்டதெங்.. ஓம் என் என தலையசைததால் குதிதத்தேன் உரிச்சுப்ணென்.. இரண்டு முளையையும் மாறி மாறி சாப்பினோன்.. என் தலையை இழுத்த் அனைததால் கண் மேல போய் அவள் தன்னை மறந்தால்…

நான் அவளின் உதட்டில் மூதித்ம் கொடுத்தித் கொண்டு அவளின் நீக்கறில் கையை வைத்தது அமுக்க்னேன்.. இரண்டு காலையும் நெரிந்து என் கையை அழுக்கினாள்.. பாவாடையை உயந்திவிட்டு நீக்கிறாய் பதிதித்தேன்.. தோய் என என்னை கூப்பிட்டாள் என்ன என்றேன்.. வேகமாக செய்… என்றாள்.. நான் சரி என்று அவள் நீக்கரை கழர்ரிவிட்டு அதில் வாயை வைத்தது நாக்கினேன்.அவளை காட்டிலீப்பில் சாய்நத்திது இருக்க செல்லாவிட்து அவளின் பூந்டையாயை விரலால் நொந்தினொன்.. எல்லாம் இந்த. .படித்தித்த அனுபவம் தான்… அவள் என் தலையை பிடிச்சித்து அழுத்த்னால்.. நானும் எனது நாக்கு உள்ளே எவ்வளவு போகுமே அது வரை விட்டு தூழவினோன்.. அவளின் கையை பிடித்த்து எனது சுன்னியில் கொடுத்தித்ேன்.. தொட்டு பார்த்திதால் கண்கள் விரிய எனது சுன்னியை பார்த்திதால்.. என் சுன்ணி நான்கு எழும்பி நின்றான்.. பார்த்திதாவல் என்னையும் பார்த்திதால் என்ன என்பது போல் கண்ணால் கேட்டேன்..

Comments