அறவிய கோழி கொண்டு தனது நண்பனை ஒக்கும் காட்சிகள்

Arabiya penukku semma sex kodukkum oru kaama kathalan

Tamil sex

என் வெட்கம் எல்லாம் போய் விட்தது. இரண்டு சுன்னிகாழியும் பிடிதித உருவிவித முறைதிதக் கொண்டு நின்றது. பின் நான் என் உப்பிய வயிற்ரைக் காததியபடி நடுவில் உட்கார்ந்து இரண்டு புறமும் நின்ற அவர்கள் சுன்னிகளை வெறியுடன் மார்ரி மார்ரி உம்பிநீன். என் காமம் கிளர்ந்தெழ நான் மல்லாக்கப் படுதித் கூத்தியை விரிக்க அதில் காலி சுன்னியை நுலைக்க இவர் என் வாயில் பூளை விட்டு கூதித் து  ஆரம்பிட்தஹார். முதன் முதலாக என் புருசன் சுன்ணி தவிர மர்றொரு சுன்ணி என் பூந்டைக்குள் குதிதவது எனக்கு அதிகமான வெறியினைத் தந்தது. நான் குதித்ங்க மசாங்களா ஒழுங்கா மசாங்களா-என்று ஆநட்த் து.

அவர்கள் இருவரும் வீக்கம் வீக்கமாக ஒழ்திதது பல நிமிடங்கள் கழிந்தபின் என் பூந்டையிலும் என் வாயிலும் கெட்டியான தன்ணியை ஊதித்ஹினார்கள். என் வாய் முழுவதும் என் புருசன் விட்ட தயிர் வழிய நான் திருப்தியாக சிரிதிதஹீன். இவர் என் பூந்டையில் காலி விட்ட தண்ணி வழிய அப்படியீ நாக்கினார். அப்புறம் அப்படியீ மூன்று பீறும் பிராந்தி குடிதிதஹோம். கொஞ்ச நீராதிதஹிளீயீ ஒல்மன்னர்கள் இருவருக்கும் பூல் நத்டுக்கிட்து நிற்க இப்ப நான் தவழ்ந்து நின்ருகாடுத என் கூத்தியில் என் புருஷனும் என் வாயில் கால்யும் ஒதிதஹார்கள். என் புருஷனின் சுன்ணி ஈற்கநவீ வளாவளட்த து  என் கூத்தியில் வீக்கம் வீக்கமாக ஒக்க நான் வெறியுடன் காளியின் சுன்னியை சாப்பி எடுதித்ஹீன். காளியின் தண்ணி சுவை இவரை விட கொஞ்சம் தீபரந்தாக இருந்தது. அப்புறம் என்ன அடுட்த து  வாரம் நான் ஊருக்குப் புறப்படும் வரை டெயிலி என்னை இவரும் கால்யும் சீர்ந்து ஒதித இன்பப் பரவசாதிதஹில் ஆல்திடஹினார்கள். இப்ப நான் அம்மா வீட்டில் இருக்கிறீன். இப்போது என் ஆசை என்னவென்றால் நான் பிலூ பிழிமிழ் பார்ட்த து  ஒரு ஆசை நிறைவீறி விட்தது. இன்னொன்று இருக்கிறதீ அதுதான் ஒரு ஆம்பிலை ரெண்டு மூணு குட்டீங்களை ஒக்கிர்த்- என்னையும் இன்னொறுதிதஹியையும்.

அவர் ஒரீ நீராம் ஒன்றாகப் போட்து ஒக்க வீந்தும் என்ற ஆசையும் வந்து விட்தது. எனக்காக அவர் இதற்கும் ஒதித்க் கொள்வார். ஆனால் யாரை இதற்கு அரீஞ்ச் செய்வது என்று தெரியவில்லை. வீட்டில் என் அம்மாவைத் தவிர என் தங்கச்சி பவானி இருக்கிறாள். அவளுக்கு பதிநெதது வயது என்னை விட இரண்டு வயசு சின்னவள். என் ஆதிதஹைய் மகள் ஒருதிதஹி சிவகாமி என்று பக்கதித வீட்டில் புருஷனுடன் இருக்கிறாள். ஒரு குழந்தை பெர்ர அவளுக்கு 28 வயது நல்ல அழகி. இதில் எவரிடம் இதைக் கீட்தால் என் புருஷனுடன் ஒக்க சம்மதிப்பார்கள் என்று புரியவில்லை. எப்படி எவலை இதற்கு அணுக்கலாம் எப்படிப் பீசிநாள் இதற்கு ஒதித்க் கொள்வார்கள் என்று என் ஆசை காமப் பிசாசு மல்லிகா நீதான் சொல்லணும். _கல்யாணி காமதித்திணை புரிந்து அனுபவிக்கும் இனிய கல்யாணி உன்னை விடவா நான் காமாப்பிசாசு- எவ்வளவு அழகாக உன் விருப்பாதிதஹிணை உன் புருஷனிடம் தெரிவிதித் அதுவரை வீறு சுன்னியைப் பார்தித்ஹிராத உன் அழகுப் பூந்டைக்கு இன்னொரு சுன்னியினை ஈற்பாடு செய்திருக்கிறாய்.

Comments