ஹோட்டல் ரூமில் வைத்து வெறி இறக்கம்

hotel roomil vaithu therikka vidukiraal

Tamil sex video

சாக்குவின் பூண்டாய் பக்க வாத்து சுவர்கள் பரமுவின் கூடத்கேர்ப்ப விரிந்து சுருங்கி அவன் பூளை உள் வாங்கி கொண்டு இருந்தது. இருவருக்கும் ஒரே ஆனந்தம். பரமு மனத்திற்குள் தலைமை ஆசிரியை மேகலாவுக்கு நன்றி சோணகனான். அவள் இப்படி சாக்குவாய் திட்டாவித்டாள், நான் எப்படி அவள் பூந்டையில் இப்படி குதிரை ஒத்த முடியும். சாக்குவும் மனத்திற்குள் மேகலாவுக்கு நன்றி சொல்லி கொண்டு இருந்தால். அவள் இப்படி கண்டபடி திட்டி இருக்காவிட்டால், பரமுவின் பூல் தனக்கு கிடைத்தது இருக்காது. சமீபத்த்ல்.

தான் பூண்டாய் பார்த்திதத பூல்களில் மிக பெரிய பூல் பாராம்வின். மேலும் ஒரு கண்ணி பூலால் ஒள் வாங்கும் சுகமே தனி. பல பேர் பல முறை தான் பூந்டையில் ஒத்து இருந்தாலும், சாக்குவுக்கு இது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது. பரமு வெறி கொண்டு ஒத்து ஐயோ தீசசர் எனக்கு காஞ்சி வராதது என்று கட்த் கொண்டே அவள் கூத்தியில் தங்க கண்சியை கொட்டினான். உடனே தான் பூளை உருவி கொண்டு, அவள் பாவாடையில் துடைத்து கொண்டு எழுந்தான். விரித்தத பூந்டையில் பரமுவின் காஞ்சி வழிந்து கொண்டு இருந்தது. என்ன பரமு எழுந்து விட்டாய். இந்த சாக்குவின் பூண்டாய் அருமை பெருமை உனக்கு தெரியாது. இந்த சாக்கு யாரையுமே ஒரே ஒரு முறை மட்டும் ஒத்து விட்டு அனுப்பியது இல்லை. மேலும் ஒரு கண்ணி பூளை ஒரே முறையில் அனுப்புவது ஒள் தர்மம் இல்லை. கொஞ்சம் ஆசுவாச படுத்தி கொண்டு இன்னும் குறைந்தது மூணு முறை ஒத்தா தான் இந்த சாக்குவின் பூண்டாய் வெறி அடங்கும். ஒத்து ஒரு வாரத்த்க்கு மேல் ஆகிறது. நல்ல வேலை நீ கடித்திதாய். உன்னை வெறும் கையுடன் அனுப்ப முடியாது. உன் பூல் சாரை ஒத்த பிழிந்து தான் அனுப்புவேன் என்று சொல்லி சிரித்தது, அவன் பூளை பிடித்த்து உருவி மீண்டும் அதை எழுப்பினால்.

அவ்வளவுதான். பரமு இந்த தடவை ஏதோ பல முறை ஒடததவன் போல, அவள் பூந்டையை தான் இடது கையால் விரித்தது, வலது கையால் தான் பூளை பிடித்த்து அந்த பொங்கி பூரித்தது இருக்கும் சாக்குவின் பூந்டைக்குள் விட்டான். சேற்றில் கால் பததீவத்தை போல பொங்கி பூரித்தது இருக்கும் சாக்குவின் பூந்டைக்குள் சங்கமம் ஆனது. இந்த முறை கொஞ்சம் கூட நேரதத்ை வீன்ாக்காமல், பரமு அவள் பூந்டையில் சாக்குவே கடத்ம் அளவுக்கு கூட்த்னான். பரமு அடிக்கும் அடியின் வழி தாங்காமல், சாக்கு கட்த்னால். ஐயோ பரமு. என்ன பண்றே. என் பூந்டையை. இது வரை நூறு பேர் ஒத்து இருக்காங்க. ஒரு பூலஞ் கூட இந்த மாதிரி கூட்தியது இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் என் பூண்டாய். கிழித்துத்து விடாதே பரமு என்று கட்த்னால் முணக்னாள். சாக்குவின் இந்த முனகல் பரமுவுக்கு இன்னும் வெறியை தூண்டியது. போலி காலை பசுவை சீன படுத்த் ஒப்பாதை போல அந்த கணக்கு தீசசரின் பூந்டையை பாதம் பார்த்திதது கொண்டு இருந்தான். போன தடவை போல இல்லாமல், அதிக நேரம் தாக்கு பிடித்தான்.

Comments