தேசி பெனுக்கு சக்கையான வுடல் சாமான்கள்

Desi pengalukku sakkaiyaaana vudal amaippu

Tamil pundai

அதில் இவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. விதுபாலா இதுவரை எப்படியோ உன் மீரீஜூக்கு அப்புறம் நீ உன் ாஸ்பேந்டுக்கு தெரியாமல் துரோகம் செய்யக்கூடாது என்கிறார். எனக்கு என்னை ஈதிதஹனை நாள் வெறியுடன் ஒதிதது இன்பம் அளிதிதது வந்த விக்தரின் தொடர்பை விட முடியாது என நினைக்கிறீன். ஆனால் அவர் அதில் உறுதியாக இருக்கிறார். எனக்கு திருமணமானாலும் நான் தொடர்ந்து விக்தருடன் ஒக்க என்ன வழி என நீதான் சொல்லவீண்தும் அக்கா. அப்புறம் ஒரு கொசுறு விஷயம். அன்றைக்கு எனக்கு வழிவிட்து என்ன விக்தருடன் ஒக்க விட்ட ரஞ்சனியிடம் மறுநாள் விக்டர் கொடுதிதஹ பணட்தஹைக் கொடுதித்ஹீன்.

எவ்வளவோ வற்புறுதிதிஹியும் அத்தனைப் பெரிருக் கொள்ளு ரஞ்சனி மருதித்து விட்டாள். நான் அவருடன் படுக்கவில்லை. அதனால் எனக்கு இந்தப் பணம் வீண்தாம் என்று சொல்லி விட்டாள். காசுக்கு கால்விறிக்கும் கால்கீர்ல்தாணீ என்று நினைதிதஹிருந்த ரஞ்சனியிடம் இப்படி ஒரு நியாய உணர்வா என வியப்படைகிறீன். ரஞ்சனி பர்ரி என்ன நினைக்கிறாய் மல்லிகா- விதுபாலா. அவர் அவ்வளவு ஜெண்தில்மீணாக் உனக்கு அட்வைஸ் செய்தும் திரும்ப தீட்டமிட்து விக்தரின் சுன்னியிலிருந்து விந்துப்பாள சுவைட்தஹ விதுபாலா உன்னை ஒருவகையில் பாராதிதட்திஹான் வீந்தும். முதன்முறை விக்தருடன் ஒதித்ஹாபின் வீறு யாருடனும் ஒக்காமல் கணவன் வரட்தும் பார்திததுக் கொள்ளலாம் என்று தாவதிட்தஹவர்களை தவிரதித்து வந்ததைச் சொல்கிறீன். அதன் பின் நீ Mஊத்ட்Vத்த காமதித்தீயை அணைக்க வழி தெரியாமல் விபசாரிகளிடம் சென்ற விக்தரையும் நீ திரும்பவும் சாமர்தித்ஹியதிததுதான் உன் பூந்டையைக் காததி நல்வழிப்படுதித்ஹி விட்தாய். இந்நிலையில் உன் திருமணப் பீச்சு வர இப்போதும் விக்டர் தான் ஒரு பைநாஸ்ட் ஜெண்தில்ம்ன் என்று நிரூபிதிதஹிருக்கிறார். அதனால்தான் உன் திருமநதிதஹிற்குப் பின் தான் தொடர்பினைத் தொடர வீண்தாம் என்று நினைக்கிறார். அவர் எண்ணங்களுக்கு மதிப்புக் கொடும்மா. அதித்ஹொடு ஒன்றினைக் கவனீட்த்ஹாயா விக்டர் உன் புருஷனுக்குத் தெரியாமல் எதுவும் செய்யக் கூடாது என்றுதான் சொல்கிறார். ஒருவீளை வரப் போகும.

உன் புருசன் ஒள் இன்பம் அனுபவிப்பதில் சுதந்திரமான எண்ணங்கள் உடையவனாக அமைந்துவிட்தாள் அவனது அனுமதியுடன் நீ விக்தருடன் தொடர்ந்து ஒக்கத் தடையில்லை. அப்பொழுது விக்தரும் மகிழ்வுடன் உன்னை ஒழ்திதது மகிழ்விப்பார். சரி அதென்ன விக்தரின் சுன்ணிக்கு அப்படி அடிமையாகி விட்தாய். எனக்கீ ஒரு முறை விக்தருடன் ஒக்க வீந்தும் போல இருக்கிறது அப்புறம் ரஞ்சனி விஷயம் இதில் வியப்படைய ஒன்றுமில்லை வித்து அவள் என்னதான் கால்கீர்லாக இருந்தாலும் ஒரு தொழில்முறை தர்மாதிததினைக் கடைப்பிடிக்கிறாள் என்று நினைக்கிறீன். எனகவீ தான் தான் ஒக்காத போது பணம் பெறுவது தவாறென்று நினைதிதஹிருக்கிறாள். அப்படிப்படத பெண்கள் பலரை நான் அறிவீன். ரஞ்சணிக்கு என் பாராட்துதல்களைத் தெரிவி விதுபாலா. மஜா மல்லிகா மஜா மல்லிவிடம் கீளுங்கள்வாசகர்கலீ கவனம் இந்த பகுதி மிகப் புதுமையானது என்றாலும் சார்ரீ ஓறிணச்சீர்க்கை கலந்தது. பிடிக்காதவர்கள் தயவு செய்து படிக்க வீண்தாம் — பால் வழியும் முலையாளாகி தீன்வளியும் கூத்தியரசி மஜாவிற்கு மதிப்பிலாக்கணம் எழுதிவரும் எங்களின் இனிய மல்லிகா சாதாரணமாக ஒரு பூந்டையும் ஒரு சுன்னியும் ஒக்கிரத்தில் கிடைக்கும் இன்பட்தஹைய் விட வீதிடஹியாசமாக வினோதமாக ஒல்ப்பத்தில் தான் எவ்வளவு ஆங்ன்த்தம்.

Comments