போட்டோ எடுக்க இவள் தரும் பாவனைகள்

Photo edupathar kaaga ival tharum baavanaikal semmaiyaga irukkirathu

அவங்க பூந்டைய கிஷான் ஜாம் மாதிரி நாக்கினீன். அவங்க சோப்பாவின் ரெண்டு கை வைக்கும் பகுதியையும் இறுக்கமாக பிடிசிட்து சுகம் தாங்காமல் முநக என் சுன்ணி வெறியில் இருந்தான். நான் அவங்க பூந்டையிலிருந்த முழு சரக்கையும் நாக்கியீ எடுத்திட்து எழ அவங்க என் சுன்னிய மறுபடியும் என்னை நிற்க வெச்சீ உம்பினாங்க. எனக்கு வெறி தலைக்கீற நான் என் பீந்ட்தா அடியில் மடக்கி வெசித்து அதன் மீள் முதிதி போத்தீண். அவங்களும் உடம்பை கொஞ்சம் முன் நீதிதி உக்காந்துக்க சரியா அவங்க பூந்டையும் என் சுன்னியும் நீருக்கு நீரீ இருந்தன. என் சுன்னிய கையில பிடிச்சு பாதிதஹவங்க என்னிடம் இதுக்கு முன்னாடி யாராவதா பண்ணியிருக்கியா எங்க நான் இல்லையென தலையாட்த அவங்க சிரிசிட்தீ கண்ணிப்பையனா எங்க நானும் சிரிச்சீன். அதற்குள் அவங்க நைததிய கலட்டி அப்டியீ கீழிரக்க அவங்க நைததி அவங்க வயிற்ரில் சிறு துணி மாதிரி இருந்தது. எனக்கு பாக்கவீ கீளுக்கிழிுப்பா இருக்க மெல்ல அவங்க துவாரதிதஹின் மேலை வெச்சு தீய்திதஹீன். அதர்கீ அவங்க சுகம் தாங்காமல் முநக மெல்ல அவங்க பூந்டையினுள் சொருகிநீன்.

என் சுன்ணி முன் தோள் சுருங்க எனக்கும் வழி ஈர்பாட்தது. அவங்க வழியா சுகமா என தெரியாமல் மூங்க என் தோள் சுருங்கி சுன்ணி மோட்டு அவங்க பூண்டாய் சதை மீள் இடிக்கையில் ஈர்பாட்த சுகமிருக்கீ என்ன சுகம் என்ன சுகம் மெல்ல ஆதிடி ஆதிடி முழு சுன்னியையும் உள் நுழைதிதஹு அப்படியீ மெல்ல வெளியிலுதிதஹீன். அவங்களால சுகம் தாங்காம ஸ்சாா என வீக்மா முநக நான் அப்டியீ வெளியிலுதிதஹு மீண்டும் சொரூக்கினேன். என் முதல் ஜே ரொம்பவும் சந்தோஷமா இருக்க அப்டியீ மெல்ல மெல்ல உள்ள விட்டு விட்டு இழுதிதஹு என் றீவாதி டீச்சரை ஒக்க ஆரம்பிதிதஹீன். என்னால் சுகம் தாங்கலை. அப்டியீ கண்களை மூடிட்து சோப்பாவின் கைப்பிடிய பிடிசிட்து மெல்ல ஒக்க ஆரம்பிதிதஹீன். றீவாதி டீச்சரும் கண்களை மூடிட்து சந்தோஷமாக முநக எனக்கு வெரியீரா ஆரம்பிட்தஹது. மெல்ல என் வீக்கதித்ஹைய் கூடுத அவங்க என்னையீ பாதிதஹிட்து முணக்ினாங்க. நான் அவங்க முலைக் காம்பை திருகி அவங்க பூந்டைக்குள் இடுப்பை இழுதித்ஹிலுதிதஹு அடிக்க அவங்களால் சுகம் தாங்க முடியலை. அவங்க பருப்பை கைய விட்டு திருக்கிடுடீ என் சுன்ணியால் குதித்ஹு வாங்க நாங்க காம சுகதிதிஹில் முனாக்ித்தீயிருந்தோம். அவங்க பால்கனிகள் என்னை பாதித்ஹு சிரிக்க.

நான் மெல்ல இடுப்பை கொஞ்சம் பின்ணீ இழுதிதஹு இழுதிதஹு அடீசீன். அவங்க பூந்டைக்குள் என் சாமானம் கொஞ்சம் வீக்கமாக இறங்க என் றீவதிக்கும் வழிசத்து. என் கொத்டைகள் அவங்க அடி பகுதியில் பட்து தெறிக்க அவங்களால் சுகம் கண்ணை மறைட்த்ஹது. இடுப்பை நல்லா தூக்கி காட்டிது சுகதிதிஹால் கதறினாள். அவள் முனகல் என் காம வெறியை மீளும் தூண்டி விட நான் பொறுக்க முடியாமல் அவங்காளிடம் சொன்னீன். அவங்க சுன்னிய அப்படியீ வெச்சு பூந்டைக்குள்ளீயீ விட சொன்னாங்க.

Comments