தேசி பெண்கள் என்று சொல்ல படும் லோக்கல் ஆன இந்திய தமிழ் பெனளது காம கதைகளை ரசித்து நீங்கள் காணுவதற்காகவே இந்த குஜால் ஆன தொகுப்பு.