காம பருவம் நிறைந்து மூடு ஆக இருக்கும் பருவம் அது தான் டீன் பருவம். அந்த பருவத்தில் செக்ஸ் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்றால். அதை மறக்கவே முடியாது.