முதிர்ந்த வேலைக்காரியின் சமான் துலக்க பட்டது

தன்னுடைய வீடுகாரியை விட தன்னுடைய வீடு வேலைக்காரியிடம் செக்ஸ்ய் தடி யான சாமான்கள் இருப்பதை கண்ட வீடு காரன் அதன் மீது பயணம் போக ஆசை பட்டான்.