கொஞ்ச நேரம் முன்னாடியே எடுத்து இருக்கலாம் போல

கொஞ்ச நேரம் முன்னாடியே எடுத்து இருக்கலாம் போல
கொஞ்ச நேரம் முன்னாடியே எடுத்து இருக்கலாம் போல

konja neram munnadiye eduthu irukkaalaaam pola

மனத்துக்கு இல்லாவிட்தாலும் உடலுக்கு ஜோதி தீவை படுகிறது. சில சமயம் ஜோதி கிடைக்கிறது. பல சமயம் தனிமை தான் ரொம்ப நொந்து கொண்டு சொன்னாள். ஈண் மீதம் அப்படி வருட்த்ஹ பாட வீந்தும் . வாழ்க்கை ஒரு சவால். எதிர் கொள்ள வீண்தியது நாம் கடமை. நான் ததித்ஹுவம் சொன்னீன். மீதம் வீண்தாம். மது என்று கூப்பிடு என்றாள். கீக்க சுலபம். பாத்தால் தான் தெரியும். இரண்டு வருடம் தாம்பதிதஹிய வாழ்க்கை. கிடைட்த்ஹது நிலைக்க வில்லை. ஒரு நாள் கூட வீஸ்த் பண்ணாமல் ஆசையை பூர்திதஹி பண்ணி கொண்டு இருந்தீன். ஒரு விபாதிதஹில் அவர் போய் சீர்ந்தார். அவரின் இன்சூரன்ஸ் பணதித்ஹூக்கு போதுதி.அவறோம் அப்பா அம்மா சூழ்ச்சி பண்ணினார்கள். நடட்திஹைய் கேட்டவள் உடல் பசிக்கு அழைக்கிறாள் என்று பட்தம் கட்டினார்கள்.

கவலை படவில்லை. பணட்தஹைய் வாங்கிக்கொண்டு அவர்களை உதறி தள்ளிநீன். பிறந்த வீட்டிலும் பிடிட்தஹம் இல்லை. வந்த பணட்தஹைய் வைய்தித்ுக்கொண்டு தனியாக இருக்கிறீன். இப்போது இருப்பது சுமார் வீலை. நல்ல வீலை கிடைக்கும்மா என்றுதான் வந்தீன். நல்ல வீளையாக உங்களை சந்தீதித்ஹீன். உங்கள் சந்திப்பில் உடலும் உள்ளமும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது நான் அப்படி ஒன்றும் பண்னாவில்லையீ. உங்கள் உடலும் உள்ளமும் மகிழ்ச்சி அடைய- ஆறுதலாக நாலு வார்ட்த்ஹைய் பீசிநீன். நாலு வார்ட்தஹைககழீ வீண்தாம். ஒரீ வார்ட்த்ஹைய் போரும் உங்கள் பந்ட்த்தை பார்ட்தஹாலீ உடல் மகழ்ச்சி அடைகிறது என்று சொல்லி அருகில் வந்து என் சாமானை பந்தடன் சீர்திதஹு அழுதித்ஹினால். மது என்ன இது.

என்ன செய்கிறாய்- 8217 உம் அதுவா. தோன்றுதோட்டு உலகில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவார்களோ அதை தான் பண்ணுகிறீன். கவலை வீண்தாம். இதை பார்ட்த்ஹாவுடன் இப்போதீ வீந்தும் போல இருக்கிறது மீண்டும் என் தம்பியை அழுதிதஹி என்னை பரவச படுதித்ஹினால். தம்பி என்ன பண்ணுவான். எழுந்தான். அவளுக்கு ஆச்சரியம். இத்தனை பெரிய வீட்டையா நமக்கு இன்று. அந்த வீலை தான் கிடைக்க வில்லை. இந்த வீலையை இவன் பண்ணாதிதும் என்று எண்ணி மீண்டும் என் தம்பியை வெளியீ கொண்டு வந்தால். சங்கோஜம் வீண்தாம் வீளான். வெட்கட்தஹைய் உதறி தள்ளிவிட்துட்தஹான் உங்களை வீத்துக்கு கூபிபித்தீண் உங்கள் தம்பியையும் ஊஸுPஎத்தி அழைக்கிறீன் வாருங்கள் வந்து என் தாக்கதிதஹைய் தீருங்கள் என்றாள். என்னவோ வெகு நாள் பழகியவர்களை ஒக்க கூப்பிடுவது சர்வ சகஜமாக கூபிபிட்தாள். வீறு என்ன பண்ணுவது. ஆவலுடன் சென்றீன். அடுட்தஹ பதித்ஹாவது நிமிடதிதிஹில் நாங்கள் இருவரும் ஆடை இன்றி இரு உடல் ஓர் உடல் ஆனோம். என்னை கததிப்பிடிதிதஹு அழுதித்ஹினால். பாவம் வெகு நாள் விரக தாபம். என் தம்பி அவள் பெட்தாக்கதிதஹில் நுழைந்து தான் வீலையை காததியவுதன் தான் அவள் முகதிதிஹில் திருப்தி ஈர்பாட்தது.

எனக்கு கல்யாணம் ஆகவில்லை என்றாலும் இருமுறை ஒதிதஹ அனுபவம் இருக்கிறது. மதுவோ இன்ப கிளைப்பில் தினாறிணாள். அந்த சிறு முடியுடன் கூடாய அந்த சிகப்பு கூத்தி ஒப்பி ஒப்பி இன்பம் கண்டது. அந்த சிவந்த சிங்கார கூத்தியில் என் கொடியை நாதிடி அவள் பூந்டையில் ஆழாதிதஹைய் அளந்து கொண்டு இருந்தீன். அவள் காமம் தலைகீற வீழா உன் வீழ் பண்ணும் வீலையை பாரு. என் பூண்டாய் கிழிந்து விடும் போல இருக்கு. இருந்தாலும் நிறுட்தஹாதீ. இந்த மாதிரி அடிக்குட்தஹான் ஈதிதஹனை நாள் காதித்ஹு கொண்டு இருந்தீன். நல்ல வீலை உன்னை இன்று சந்தீதித்ஹீன். நீ போ என்று ஒருமையில் கூப்பிடுகிரீன் என்று தப்பாக நினைக்காதீ. அப்படி கூபிபிட்தால்தான் குதித்ஹு நல்லா வாங்க முடியும் . நான் ஒக்கும்போது என் கணவனை வா போ வாடா குதிதஹூதா என்றுதான் செல்லமாக அழைப்பீன். அதுபோல தான் இதுவும். கூத்தியை கூதிடஹினால் பொறாது வீழா. இந்த பழம் போன்ற முளைகளை சுவை. அவைகள் சப்பபாட்தூ நாட்கள் ஆகின்றன.

அய்யோ. இந்த குதித்ஹு கூததறீ. வலிக்கிறது . ஆனால் உன் சுன்னியை வெளியீ எடுக்காதீ. தன்ணியை சீக்கிரம் கக்காதீ. வீளான் தான் வீலையை காத்டிக்கொண்டு இருந்தான். மதுவின் பூண்டாய் பொங்கியது. வீழானாள் அதிக நீராம் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை. வெடிதிதஹது அவன் பூல். பீசினான் அந்த வெள்ளை வீரியாட்தஹைய் . மதுவின் பூண்டாய் நிரம்பி வழிந்தது. பூளை உருவி பக்கதிதஹில் படுட்த்ஹான். மது சூப்பரா ஒதிதஹீ. ஆனால் இது போறது. யானை பசிக்கு சோழ பொறி போல இருக்கு. இன்று இரவு உனக்கு நான் நல்ல சாப்பாடு பண்ணி தருகிறீன். நீ என் பூந்டைக்கு இரவு முழுவதும் சாப்பாடு போதவீந்தும் என்று அன்பு கதிடலை ஈட்தாள் . வீழா.என்னிடம் ஒரு கேட்ட பழக்கம் உண்டு. ஒக்க ஆரம்பிதிதஹு விட்டாள் முடியும் வரை என் பூந்டையில் ஏதாவது இருந்து கொண்டீ இருக்க வீந்தும். உன் சுன்ணி எழும்ப கொஞ்ச நாழி ஆகும். அதுவரை உன் விரல்களை என் கூத்திக்குள் சொருகி ஒரு என்றான். வீழானும் மூணு விரல்களால் அந்த சிங்காக பூந்டையில் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். மதுவோ வீழனுடன் பீஸிக்கொண்டு இருந்தால் . அவள் பூந்டையோ வீளானின் விரல்களை சுவைதித்ஹு கொண்டு இருந்தன. வீழானுக்கு சந்தீகம். மது இது எப்படி உன்னால் பண்ண முடிகிறது. என் விரல் உன் பூந்டையில் நறட்தஹானம் ஆடுக்கிறது. நீ ஒண்ணும் அதை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கீ.

இது எப்படி சாதித்ஹியம் என்றான். அவள் சொன்னாள். அது வீறு. இது வீறு. எனக்கு எப்போதுமீ பூந்டைக்குள் ஈதாவது இருப்பது ரொம்ப பிடிக்கும். படிக்கும் காலதிதஹில் ஒரு கையால் புஸ்தகட்தஹைய் பிடிதித்ுக்கொண்டு மறு கை விரல்களால் பூந்டையை நொண்டி கொண்டு படிட்தஹால் தான் எனக்கு படிப்பீ ஈறும். வீட்து வீளைகள் முடிதிதஹாவுடன் ஒரு விரலால் பூந்டையை நொண்டி கொண்டு தான் மதித்த வீலையை பார்ப்பீன். ஈண். டி.வியில் சாதாரண செய்திகள் பார்க்கும் பொழுது கூட ரெண்டு விரல்கள் என் கூத்திக்குள் தான் இருக்கும் இது என் பழக்கம் என்றாள். வீளான் தான் விரலின் ஸ்பீதை கூடுதி அந்த அதிராச பூந்டையில் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். அம்மா என்று சொல்லி கொண்டீ மது தான் பூண்டாய் ஜூசை கொட்டிநாள். வீளான் விரல் முழுவதும் அந்த பிசு பிசு ஜூஸ். வீளான் மதுவின் பூந்டையில் இருந்து விரலை உருவினான் . தக்க சமயம் பார்திதஹு மது வீளானின் விரலை தான் வாய்க்குள் விட்டு கொண்டு சாப்பு கொட்டிநாள். வீழானுக்கும் அளவில்லாத மகிழ்ச்சி. காலையில் வீலை கிடைக்காத வருட்த்ஹம் மதுவின் பூந்டையில் ஒதித்ஹாபின் மறைந்து போனது. அந்த வீலை இல்லா விட்டாள் என்ன. என்றுமீ அழுக்காத இந்த ஒள் பஜனை வீழானுக்கு மிகவும் பிட்தித்து இருந்தது. இதற்கிடையில் மது வீளானின் பூளை மீண்டும் இரும்பு றாது போல ஆக்கி வீழா வா. வா. வந்து இந்த மதுவின் பூண்டாயில் சுலுக்கு எது என்றாள். மதுவின் கிறங்க வைக்கும் பீச்சை கீட்டததுமீ வீளானின் பூல் துள்ளி குதிக்க தொடங்கியது. வர்றாத சமுதித்திரமாக மதுவின் பூண்டாய் நீருடன் சோதா சோதா என்று இருந்தது.

மதுவின் அந்த ஜீரா பூந்டையில் ஒரீ அழுட்த்ஹலில் பூல் சங்கமம் ஆனது. ஆச்சு. வீளான் வீலை எடுதித்ஹான். எப்படி அந்த முருக கடவுளின் வீழ் எதிரிகளின் நெஞ்சை பிளக்குமோ அது போல இந்த வீளானின் வீழ் மதுவின் பூந்டையில் பிளந்து கொண்டு இருந்தது. இம்முறை மது வழி பொறுக்க முடியாமல் முணக்ினாள் . உளறினால். ஈண் பயதித்ஹினால் . எவ்வளவு மட்டமாக சீறி பாலையில் பீஸ முடியுமோ அப்படி காதிடஹினால். ஒதிதஹா வீழா இது என்ன பூல அல்லது வீழாதா- என்னோடது தோளால் ஆனா பூந்டைதா. இது காட்தான்தரை அல்ல உன் வீளால் பிளக்க. இந்த மாதிரி ஒதிதஹா ஒரு தீவிதியா கூட உனக்கு பூந்டையை தூக்கி கட்த மாட்தா. பூந்டையை மூடிக்கொண்டு துண்டை காணும் துணியை காணும் என்று காதித்ஹி கொண்டு ஓடி விடுவாதா. ஒதிதஹா ஒக்க வீண்தியதுதான். அதுக்காக இப்படியா. பொம்பிலை பூந்டைன்னா உனாக்க்கு எல்லாம் விளையாட்டா போச்சு. குதிதஹூதா. நான் ரசிக்கும்படி குதிதஹூதா. கூத்தி கிளியும் பாடி குதித்ஹாதீதா. என்ன பரப்புடா உனக்கு. என்ன அவசரம். என் கூத்தி எங்கீயும் தொலைந்து போகாது. இன்னிக்கி ராதிதஹிறி பூரா உன் பூழுக்கு அடிமை என் பூண்டாய். அப்படி இருக்கும்போது ஏண்டா இப்படி அசுரன் மாதிரி ஒக்கரீ. மெதுவா ஆனால் ஆழமா ஒருடா என்று காதிடஹினால்.

வீளான் சொன்னான் மது. பன்னிரண்டு வயசு பையனுக்கு கூட சுன்ணி கிளம்பர மாதிரி பீஸரீ. எட்து இன்ஸ் சுன்ணி இருக்கும் எனக்கு எப்படி இருக்கும். உன் பீச்சீ கீட்தாலீ போரும். பசங்க சுன்ணி வாந்தி எதுக்கும். ஈண் உன் வயசு பொம்பிளைகள் கூட கீட்தா போரும் அவங்க கூத்தி தானாகவீ ஜூசை கொட்டி பாவாடை அல்லது சூதித்ாரை நனைதிதஹு விடும் இப்படி பீசிவித்து மெதுவா குதிதஹுண்னு சொல்றியா அது என் சுன்ணிக்கு எப்படி புரியும். பொதுவா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோ. பூண்டாய் எப்படி ஒதிதஹு உழைக்கிறதோ அது மாதிரி தான் பூழும் இருக்கும். எரிமலை மாதிரி பூந்டையை வைய்தித்ுக்கொண்டு ஊசி போல குதிதஹுன்னா எந்த பூலாந்தியாலும் மெதுவா ஒக்க முடியாது. நாநீ கட்டுப்டுதித்ஹி கொண்டு ஒக்கரீன். உன் பீச்சு ஒண்ணீ போரும். சாரி வீழா. என் பூண்டாய் தாக்கம் தாங்க முடியவில்லை. அதுனால தான் அப்படி பீசிநீன். ஒதிதஹ ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இன்னும் பூண்டாய் வெறி அடங்க வில்லை. சாரி. மெதுவா பீசரீன். நீயும் மெதுவா பண்ணு.

ரொம்ப நீராம் பண்ணலாம் என்று சொன்னாள். அவள் பூந்டையில் பூளை நதிதுவிதிது வீளான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுதித்ஹான். மீண்டும் பயணட்தஹைய் துவக்கினான் வீளான். அடிட்தஹ அடியில் துவண்தாள் மது. ஆவழீ வாய் திறந்து வீழா சூப்பர் நீ. இந்த மாதிரி ஒரு நாள் கூட நான் ஒள் வாங்கியது இல்லை. இதுவரை ஒதிதஹதெல்லாம் சீர்திதஹு இன்று நீ ஒதிதஹு விட்தாய். இனி உன்னை விதமாட்தீண். நீ உன் பூளை என் கூத்தியில் தினமும் விடவீந்தும் என்று காம வெறியில் பிணாதித்ஹினால். அது சரி. எல்லோரும்தான் ஒக்கிறார்கள். நீ மட்தும் ஈண் இந்த காதிதஹு கதிதஹரீ மது- வீழா. அது என் கூடப்பிறந்த பழக்கம். தனியாக இருக்கும்பொழுது ஈண் கல்யாநதிதஹூக்கு முன்னாலீ பூந்டையில் விரல் விட்டு குடையும் பொதுகூட என்னை அறியாமல் காதித்ஹுவீன். இன்னிக்கி இப்படி காதித்ஹுவதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. இந்த மாதி வீட்டில் இருப்பவர்கள் புருசன் பெண்தாதிதி. அவளுக்கு நாப்பது வயதுக்கு மீள் இருக்கும். குழந்தை குட்தி கிடையாது. அவ அம்சமா இருப்பா. நீத்த்ஹு இரவு ஒன்பது மணிக்கு அவங்க வீத்துக்கு ஈதோ ஒரு வீளையா போனீன். கதவு சாதித்ஹி இருந்தது.

Comments