வெளி நாட்டு தடி என்றால் வாயை விட்டு எடுக்கவே மாட்டாள் போல

உங்கள் ஆர்வத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் காட்டு படுத்த வேண்டும் என்று விடு வை பார்க்கும் பொழுது. இந்த சவுத் இந்திய நாட்டு கட்டை மங்கை நீண்ட பெரிய பூளை பிடித்து சப்பும் காட்சி இது.