அதை பெண்ணின் மேலே காம வைய பட்ட மாமா பையன்

தனது ஆசை அதை பெண் வயதுக்கு வந்து விட்டால் என்று தெரிந்த உடனே. அவளது வீடிற்கு சென்று ரகசிய மாக முதல் முறை அவள் சுன்னியை வைத்து ஒத்தவன் இவன்.