பக்கத்துக்கு வீட்டு திவ்யா பாபிய் யுடன் ஒத்த ஓலு

ஒரு சவுத் இந்திய தமிழ் பாபியிர்க்கு செம்மையான உடல் கட்டுமானம். அவளிடம் இருக்கும் மேனியிற்கு யாராலும் பார்த்து மயங்காமல் இருக்கவே முடியாது