அருமை காதலியுடன் இருந்த பொழுது கள்ள தன மாக எடுத்தவை

ஒரு ஆட்டோ வாகனத்தை நிறுத்துவதற்கு எப்படி ஒரு ஹோர்ன் யை பயன் படுத்துவார்களோ அது மாதிரி இந்த் இளமை துள்ளல் ஆடும் மங்கைகளின் முலைகளை பாருங்கள் பொழுது இதையம் நிற்கிறது