தமபதியம் உறவு கொள்ளும் தேன் நிலவு தம்பதிகள்

தேன் நிலவிற் காக இந்த தம்பதிகள் ஒரு பேருந்தின் பயணம் செய்து கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். அனால் நாடு வழியில் திடீர் என்று மூடு வந்து விட்டது.