வயதுக்கு வந்த வுடன் செய்த மோதல் தப்பு இதுதான்

வயதுக்கு வந்த வுடன் செய்த மோதல் தப்பு இதுதான்
வயதுக்கு வந்த வுடன் செய்த மோதல் தப்பு இதுதான்

Vayathukku vantha vudan seitha muthal thappu ithu maatum thaan

நாளஞ்சி பீர வுட்டு ஒக்க விடனும்தி..   நீ மட்தும் என்னடா… கூத்திமவானீ. ஒங்கம்மா ஓம்பூல எப்படி வலதிதஹு விட்துறுக்கா… பாரு.. தாயொலி.. இவ்வளவு நீராமா ஒதித்ஹும் பூழு அடடங்குதா பாரு.. Pஒதாஏந்கயாவது போயி போட்த யாணாயை ஒழுதா……. ஓம்Pஊலுக்குஓரு கூத்தி பதித்ஹாதுதா.. ஊருல இருக்குற ட்ஹீவதியாக்Kஊதி அதிதஹானாயும் ஒதித்ஹுப்பாருடா.. அப்புறமா ட்ஹெரியுந்தாஈந்த செருக்கியோட அருமை ….ம்ம்ம்ம்ம் ஆஆஆா… கூத்திப்பாயலீ.. ஊத மாதிதீ போல இருக்கீ.. இன்னிக்கீ என்னய கொண்னுதாத்ததா.. உலக்கைய வச்சு இடிக்கிரமாரி இருக்குடா… ஈய்யிிிிிிிிிிி….. எடுதித்ஹுதுடா…. அய்யோ.. தாங்க முடியாலதா… குமார்.. என்னால முடியாலதா.. நான் இப்படியீ சேதித்ஹுப்போயிடுவீந்தா… அய்யோ குந்தி ஓட்டைய கிழீச்சித்துட்தஹா உடுவியா… உன்னாய கையெதுதித்ஹுக்கும்பிதுறீண்டா.. உட்டுதுறா.. ஆஆஆ.. அதுக்கு Mஈலஓகீ.. ஆஂடீ …  ஆஂடீ பாடும் பாதை பார்ட்த்ஹதும் சரியென்று என் பூளை அவளோட குந்தி ஓட்டையிலிருந்து எடுதித்ஹு வீட்தீண். நான் எடுதிதஹதும் ஆஂடீ உட்டாள் போதும் என்று நினைட்த்ாலோ தெரியவில்லை , ஓடிப்போய் கதிதிலில் படுதித்ஹுக்கொண்டு என்னைப்பாதித்ஹு  பொருந்தா.. குமார்… நீராமயடுசூடா.. வீதிஞ்சா ரகு வந்துடுவாந்தா.. அதுக்குள்ள என்னய எப்பவும் போல ஒழுதா… இதல்லாம் இன்னொருவாதிதி பாதிதஹுக்கலாம். என்று சொன்னாள். அப்படியீ ௌந்தயயின் ஆருகீ போய் படுதித்ஹுக்கொண்டு சாரி.. ஆஉந்த்யேந்நால தாங்க முடியல.. இன்னிக்கு நீங்க சூப்பர்.. ஆஉந்த்யீவ்வலவு நீராம் ஒதிதஹுக்கூட அப்படி அழகா … ப்ரெக்ஷா¡இருக்கீங்க.. ஆஂடீ…

உடம்பு பூரா.. வென்னயட்தஹடவுனா மாறி இருக்கீங்க.. நான் ரொம்ப கொடுதித்துவசவன் ஆஂடீ. . எல்லா தேரின் நீங்க எனக்கு ..ம்ம்ம்ம்ம்ம்.. ஆஂடீ… ணீந்கலீஈப்பதி இருந்தீங்கன்ணா.. ஒங்கம்மா.. எப்படி இருந்து இருப்பாங்க.  குமார்.. உனக்கு வீர வீளயீயில்ல.. எனக்கு ஓம்பூளைக் குடீந்டா.. இன்னிக்கு உம்பவீ இல்ல என்று சொல்லிக்கொண்டீ ,என்னை கததிப்பிடிதிதஹுக்கொண்டு என் பூளை தான் கைகளினால் பிடிதிதஹுக்கொண்ட ஆஂடீ மிகவும் லாவகமாக என் பூளை உருவ ஆரம்பிட்தஹால். எப்போதுமீ ஆஂடீ என் பூளை உருவினால் அதிலீ ஒரு களைப்பாங்கு இருக்கும். மென்மையான அவள் கை பட்தததும் என் பூல் சாதெக்கென்று பாம்பு படமேடுப்பது போல் சீறி பாய்ந்தது. என் பூளை ச் சுர்ரியிருந்த கருந்தொலை வாழைப்பழதித்ஹொலை உரிப்பது போல் பின்னுக்கு தள்ளிக்கொண்டீ , செக்கச்செவீலென்று இருந்த என் பூலின் நுனியை நாவால் நாக்கினாள். அப்படியீ நாக்கிய ஆஂடீ இரண்டு கைகளாலும் என் பூளை பிடிதிதஹுக்கொண்டு தான் நாக்கால் என் பூலின் எல்லா பக்கங்களையும் நாக்கினாள். புலிச்சென்று தான் எச்சிலை பூலின் மீள் துப்பி விட்டு , அதை அவளோட தொண்டைக்குளி இடிக்கூம்வரை விழுங்கி, அழுட்த்ஹமாக கவ்வினால். அவளின் அந்த உம்பல் எனக்கு வெகு சீக்கிரதிதஹிளீயீ உச்ட்தஹைய் வரவழைட்தஹது.  ஆனததீஈிஈ… ஓங்க கூத்தியக்காமிங்க ஆஂடீ…. எனக்கு ..

ஓங்க கூத்தி ஜூஸ் வீனும்… இன்னிக்கு நெறய குடிக்குனும் …… என்று சொல்லி ௌந்தயியை அப்படியீ 69 போக்ஷ¢க்ஷனுக்கு மாரசொன்ணீன் . ௌந்தய்யும் டக்கென்று அவளோட கூத்தியை என் முகதிதிஹிற்கு அருகில் வைய்தித்ஹு விட்டு மீண்டும் விட்ட இடதிதிஹிழீ இருந்து என் பூளை உம்ப ஆரம்பிட்தஹால். என் முகாதிடிஹூக்கு நீரீ இருந்த ௌந்தயயின் கூத்தியிலிருந்து மதன் நீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது..அப்படியீ ௌந்தயயின் கூத்திக்கு நடுவீ என் வாயை வைய்தித்ஹு என் நாக்கால் ௌந்தயயின் கூத்தியை நாக்கினீன். அதிலிருந்து வழிந்த மதன நீரை உறிஞ்சி உறிஞ்சி குடிதிதஹீன். அப்படி உறிஞ்சும் போத்ீ ௌந்தய்யும் என் பூளை உரிஞ்ச ஈர்ந்து பீறும் ஒன்றாக உச்ட்தஹைய் ….. மெதுவாக… மிக மெதுவாக…… அடைந்தோம். இருவராலும் பீசபக்கூட முடியவில்லை.. என் கை விரல்களால் ௌந்தயயின் கூத்தியை விரிதித்ஹு பிடிதிதஹுக்கொண்டு என் நாக்கால் எது வரையிலும் நீதிதி நக்க முடியுமோ அது வரை நுழைதிதஹு நாக்கினீன். சர்ரு நீராதிதஹில் ௌந்தயயின் கூத்தி நன்றாகப்பிலந்து கொண்டு ஸ்நீக்ாயின் கூத்திப்பருப்பை நான் நக்க ஆரம்பிதிதஹீன்.ௌந்தயயின் கூத்தியை என்னால் முடிந்த வரையிலும் நாக்கினீன் ..அவளும் என் பூலின் ஒவ்வொரு அங்குலதிதிஹையும் சுவைதித்ஹுக்கொண்டிருந்தால். நானும் ௌந்தய்யும் , அந்த இன்ப சுகதிதிஹால் , சொர்க்கதிதஹில் மிதந்தோம். நீராம் ஆகா ஆக் ஆஂடீ தன்னிலை இழந்து அவளின் பூந்டையை இன்னும் வீக்கமாய் என் முகதிதிஹில் வைய்தித்ஹு தீய்ட்தஹால். நானும் ஆசாராவில்லை. நான்கு நக்கி வழிந்த மதணநீறை ஒதிதஹீன். படக்கென நாக்கு நுனியை மீழீர்றி அவளது கிலிதிடோறிஸைத் தொட்டீண். அவள் துள்ளினால். ஆநதித்ஹினால். இன்னும் விரைவாய்த் தீய்ட்தஹபடி என் சுன்னியைச் சாப்பி எடுதித்ஹால்.பாம்பாய் நெளிந்து கொண்டிருந்த என் பூல் அவளிடம் சிக்கி படாதபாடு பட்தது. ஆ.. என்ன ஒரு சோகம்..

அனுபவம் கொண்ட ௌந்தயயின் பக்குவப்படத ஒதிதஹுலைப்பு. ஆஂடீ என்ன நினைட்த்ாலோ சடாரென்று எழுந்து என் மீள் படுதித்ஹுக்கொண்டு என் உதடுகளை இழுதிதஹு முதித்தமோன்றக்கோடுதித்ஹு  குமார்…. தாங்களதா.. முடிசுது…. சீக்கிரன்தா , சீக்கிரம். என்னால் தாங்க முடியலீ. இதுக்கு மீள …….. மூச்சு வாங்குத்து பாருடா , என்றாள். எனக்குக்கூட பீசுவதற்கு கூட சக்தியில்லை .அதனால் அப்படியீ ௌந்தயயின் மீள் படுதித்ஹு அவளின் முளைகளைப்பிசய ஆரம்பிதிதஹீன். பஞ்சு மாதிரி மிருதுவான முளைகள் ஆனாலும் இவ்வளவு வயசாணாலும் சர்ரும் தளர்ந்து போகாத, உறுதியான முளைகள். என் இரண்டு கைகளாலும் ௌந்தயயின் முலைக் காம்புகளைப் பிடிதிதஹுத் திருக்கிநீன். விறைதிதஹுக்கொண்ட காம்புகழொடு இருந்த இரு முளைகளையும் என் உள்ளங்ககலைக் குவிதிடஹு அழுதிதஹீநீன். விம்மிய முளைகள் என்கைகளில் பொங்கி¢ வழிந்தன. ஸ்ணீகா ௌந்தய்டியின் முலைக் காம்புகளை என் நாக்கால் தோட்டு, உததிதால் சாப்பி வாயால் உருஞ்சினீன். அப்படியீ , மெல்ல தலை நிமிர்திதஹி ௌந்தயியை ப்பார்ட்தஹால் கண்கள் இரண்டையும் மூடிக்கொண்டு , உதடுகளை இருக்கக் கடிட்தஹபடி உச்சக்ட்தட்திஹைய் எதிர்பார்திதஹு இருந்தால். ஆஂடீ உணர்ச்சியின் உச்சதிதஹில் இருந்தால். நன்றாக தடீதிதஹு விறைதிதஹு இருந்த என் பூளையும் , அவளது தொடையிடுக்கில் கூதித்ஹி, ௌந்தயயின் பூந்டையில் வைய்தித்ஹு தீய்திதஹு மெதுவாக உள்ளீ நுழைதிதஹீன். எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லாமல் என் பூல் சடக்கென்று என்று ௌந்தயயின் கூத்திக்குள் போனது. மெதுவாக ௌந்தயயின் கூத்திக்குள் என் பூளை ,

முன் பின் இ¢லுதிதஹு இழுதிதஹு ஒக்கத் தொடங்கினீன். இரு இனம் புரியாத சோக்தித்ஹில் மிதந்த நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீக்கதித்ஹைய் கூடுடிநீன். ௌந்தய்யும் நானும் உச்ட்தஹைய் இதோ.. தோட்துவிதிடோம். இன்னும் கொஞ்ச நீராதிதஹில் ௌந்தயயின் கூத்தியில் என் பூலிலிருந்து என் விந்து வெள்லமாய் பிரவாகம் எடுக்கப்பொகின்றது… அந்த சமயதிதஹில் இன்னும் கொஞ்ச சோக்திதஹைய் அனுபவிக்க எண்ணி , என் இரு கைகளையும் ௌந்தயயின் கூண்டியைட்த்ஹாங்கிப்பிடிப்பதற்காக அவளது இரு புறமும் ஊன்றிக்கொண்டு, சூதிதஹைய் உயர்தித்ஹிக் கொண்டு , அவளை ஒக்கதிதஹொதங்கினீன். நான் ஒக்க ஒக்க, ௌந்தயயின் முளைகள் இரண்டும் குலுங்கி, குலுங்கி, உடல் அதிர்ந்தது. ௌந்தய்யும்  குமார்…..முடியாலதா செல்லம் ….  என்று சொல்லிவிட்து அவள் கால்களை என் இடுப்பின் மீள் போடிதுக்கொண்டு, என்னை அவளோடு இழுதிதஹு அனைதித்ுகொண்டாள். நானும்  ஆஉந்த்யேந்ந இன்னிக்கு இப்படி சோகமா இருக்கு.. உன்னாய எதிதஹதன நாளா ஓதிதஹிருக்கீன்… ஆனா ஈந்நிக்குஆய்யொஆஉந்த்ய் … இந்தக் கூத்திய நான் எப்படி ஆஂடீ…….

என்று சொல்லிக்கொண்டீ என் இரு கைகளையும் அவள் முதுகுக்கு கிளீ கொடுதித்ஹு, அவள் பின்னந்தலை முடியை இருக்கப் பறிறிக்கொண்டு, ஒப்பாதை தொடர்ந்தீன். இதோ…..இதோ …..என் அடிவயிற்ரிலிருந்து ஈதோ ஒன்று ஒரு விதமான இன்ப வீதனை தொடங்கி, என் பூலில் பாய்ந்து பரவி, …. ஆஹா…. ஆஆஆாஆ… ௌந்தய்யும் அந்த நீராதிதஹில் தான் கூத்தியை லீசாக ஆட்டவீ , என்னால் அதற்கு மீளும் தாங்க முடியாததால் . இன்பவீதனை தாளாமல், அணக்கதிடிலிருந்து வெளியீரும் வெள்ளட்தஹைப்போல் சடாரென்று என் பூலில் இருந்து விந்து ௌந்தயயின் கூத்திக்குள் சூடாக பாய்ந்தது. ௌந்தய்யும் அதை உணர்ந்தவளாய் தான் சூதிதஹைதிதூக்கி வாதிதஹுக்கொண்டு அத்தனை ஆணைகாதத வாங்கிக்கொண்டாள். அந்த வெள்ளம் பாய்ந்து கொண்டிருக்குப்போதீ ஆஂடீ என் தலைமூடிகளைக் கொததிக்கொண்டீ ஆஆஆா… வ்வ்வ்வ் ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்…..

முடிசிட்தியாதா ; ஶெல்லமாஉந்த்ய்ய எப்படி வச்சுக்குறாதா.. எனக்கு … குமார்… போடா… இதுக்கு அப்புறமும் உனக்கு என்னடா வீனும்….. ௌந்திக்கு நீ எல்லாட்த்ஹையும் கொடுக்குற.. ஆஂடீ எல்லாதித்ஹியும் கொடுதித்ஹுட்டனா… சொல்லுடா…..என் கண்ணுள்ள என்றாள்.  ஆஂடீ …எநக்குணீதாந் . நீங்கதான் எல்லாட்த்ஹையும் கொடுதித்ஹீங்க.. நான் ஒக்குற மொத்த பொம்பளையீ நீங்கதான் ஆஂடீ.. ஈருந்தாலுமோந்க மோலயில நா பாலு குடிக்கணும் ஆஉந்த்யாத மட்தும் எனக்கு கொடுதிதிஹுறுங்க …. ஆஂடீ… எப்படியாவது.. Mம்ம்ம்ம்ம்ஶரியா… என் செல்ல ஆஂடீ என்று சொல்லிக்கொண்டீ ௌந்தயயின் கழுட்தஹைய் கத்டிக்கொண்டு படுதித்ஹுக்கொண்டீன்.  குமார்…. இந்த வாதிதி … நான் உனக்கு கொடுக்குறீண்டா.. காவலப்படாததா.. ஆஂடீ முலைப்பால இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு குடிச்சுக்காதா என்று அவளும் சொல்லிக்கொண்டீ தூக்கம் வருவதற்கு முன் வருவது போல ஒரு கொட்டாவியை விட்டு அப்படியீ தூங்கிப்போனால்.

அன்ன சாலையில் இருந்து என் பைக்கில் திரும்பும்போது என் செல் பொன் அடிட்தஹது. பைக்கை ஓரமாக நிறுதிதஹிவிட்து செல்லைப்பார்ட்தஹால் என் நண்பன் வீட்து நம்பர். ராகுவாகதிதஹான் இருக்க வீந்தும் என்று நினைதிதஹுக்கொண்டு சரி.  அப்புறமா பீஸிக்கலாம் என்று செல்லா ஆப் செய்துவிதிது பைக்கை மீண்டும் ஓட்ட ஆரம்பிதிதஹீன். சிறிது தூரம் சென்றவுடணீயீ மீண்டும் என் செல் அலறியது. ம்.ம்.ம் இந்த ரகுவிர்க்கு என்ன அவசரமோ.. செல்லா எடுதித்ஹு பீசிவிடவீண்தியதுதான் என்று பைக்கை ஓரங்கட்டிநீன். ஹலோ… என்னடா ரகு.. என்றீன். மறுமுனையில் பதில் ஈதுமில்லை. டக்கென்று கட் பண்ணி விட்டு நாநீ தாயால் செய்தீன். ஹலோ…   ஹலோ … ௌந்தியா…..எந்நஆஉந்த்ய் … நான் ரக்ுதான் பொன்பன்ணியிருக்கான்நுதிதுட்தஹான்  ஆமா.. குமார்.. நான்தான் ராகுவ விட்டு பொன் பண்ணசொன்ணீன். உனக்கு பொன்பான்னிப்பாதிதஹுட்டு இப்பத்தான் அவன் ஷிஃப்டுக்கு கெளம்பி போனான். இனிமா நாளாக்காலையிலத்தான் வருவான். ஊருக்கு பொணியீ.. என்னடா ஆச்சு.. பொண்ணு பாக்கப்பொணியீ அத்த பாதித்ஹிப்பீசலாமுன்னுதான் ரகு உனக்கு பொன் பண்ணினான். ஏந்நPஒந்ந புடிச்சிருக்கா.  ஆஂடீ.. கிண்டலா பன்னிரீங்க.. பொன்னா ஆதுஏநக்கு Pஉதிக்கலஆஉந்த்ய்.. வதிதஹலும் தொட்த்ஹலுமா இருக்கா ஆஂடீ  ஈங்குமார்.. வதிடஹலா இருந்தா என்னடா… நல்லா செஞ்சாங்கண்ணா கத்டிக்க வீண்தியதுதான்… இதுக்கு போயி.. ஆஂடீ.. நேஜமா சொல்றீங்களா… நான்தான் ஈற்கநவீ உங்கள கத்டிக்கிட்தநீ.. அப்புறமா.. அவ வீறாயா..

Comments