ஜட்டியை நவுத்து நான் வுள்ளே விட்டு ஓக்கணும்

Thanathu kaathaliyin kettiyai thanaaga eppadi vilakki vittu okkiraan parungal

உன் காஞ்சியை கொட்டு என்று சொன்னவுடம் சிறிதும் தாமதிக்காமல் தான் பீரங்கி சுன்னியில் இருந்து காஞ்சி பிரவாகதிதஹைய் மாமியின் கூத்தியில் பாசினான். மாமி வாழ்க்கையில் ஒரு முறை கூட இந்த அளவுக்கு காஞ்சியை பூந்டையில் வாங்கிக்கொண்டது இல்லை. கடைசி சொட்டு வரை மாமியின் பூந்டையில் லிரக்கிவிட்து அவன் தான் பூளை உருவிக்கொண்டு தீங்க்ச் மாமி. உங்க தயவில் ரொம்ப நாளைக்கு பின் இந்த மாதிரி ஒரு பூந்டையை ஒக்கும் பாக்கியம் கிடைட்த்ஹது. நான் போய் வரட்தும்மா என்றான். மாமி சொன்னாள் என்னை பார்ட்தஹால் கீன செருக்கி என்றா தொனுகிறது. கடப்பாரை போல பூளை பார்தித்து விதிது ஒரீ கூதித்ஹில் போ என்ற சொல்ல எனக்கு என்ன பைய்திதஹியமா பிடிதிதது  இருக்கு. இது பொறாது.

அந்த சமையல் மாமியின் பூந்டையை அல்லது அந்த சின்ன பெண் பூந்டையை எண்ணி கொண்டீ இந்த அம்பூஜாதிதிஹின் பூந்டையை இன்னும் குறைந்தது நாலு ஆழத்து ஆய்ந்து முறையாவது ஒக்கணும். அப்போது தான் இந்த அம்பூஜாதிதிஹின் பூண்டாய் அடங்கும் . நானும் நல்ல ஒதிதது  நாள் ஆறாது. கொஞ்சம் ஆசுவாச படுதித்க்கொண்டு மீண்டும் ஒக்கலை தொடங்கு என்றாள். அவனுக்குக்கு என்ன கரும்பு தின்ன கூலியா. இந்த பெரிய பூந்டையை இன்று ஒன்று இல்லை என்று பார்திதது  விடுவோம் என்ற மனத்துக்குள் சபதம் எடுதித்க்கொண்டு திரும்பவும் அம்பூஜாதிதிஹின் போந்துக்குள் தான் செங்கோளை செலுதித்ஹினான். மாமி சொன்னாள் போன முறை மாதிரி இந்த முறையும் ஆழமாகவும் அழுட்த்ஹமாகவும் ஒரு. ஆனால் கொஞ்சம் ஜாலியாக பீஸிக்கொண்டு ஒக்கலாம். நீ அந்த சமயம் மாமியை ஒதிதஹதோ அல்லது அந்த சின்ன கூத்தி உன் பூழிதம் மாடிக்கொண்டாதோ அல்லது வீறு யாராவது உன் பூழிதம் மாடிக்கொண்டார்களோ என்பது பர்ரி சொல்லு. அப்போதுதான் என் பூந்டைக்கு முழு பலன் கிடைக்கும். ர் ர் | ஒப்பாதை காதிடிலும் ஒப்பாதை பர்ரி பீசிநாள்.

தான் எனக்கு ஜூஸ் நிறைய கிளம்பும். இந்த முறை நீ காஞ்சியை காக்குவதுக்கு முன்னால் நிச்சயமாக என் பூண்டாய் இரு முறை ஜூஸ் கொட்டும் என்றாள். அவன் இப்போது பீஸ தொடங்கினான். மாமி நீங்கள் சொல்லுவது ரொம்ப சரியீ. உங்க சமையல் மாமி மறிறும் நான் கூடுதி சென்ற அந்த சின்ன பெண் பூந்தைகளை காதிடிலும் உங்க பூந்டைக்கு ஈர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த சின்ன பெண்ணின் பூண்டாய் அவளை போலவீ சின்னது. ரொம்ப இருக்கமானது. சமையல் மாமி பூந்டையை பர்ரி சொல்லவீ வீண்தாம். உங்களுக்கீ தெரிந்து இருக்கும். ஆனால் உங்கள் பூந்டையில் ஒக்கவீ வீண்தாம். சும்மா கை வைய்தித்து  நொண்டி கொண்டீ இருந்தால் கூட போரும். பார்ட்த்ஹாவுடணீயீ காஞ்சியை காக்க வைக்கும் சக்தி கொண்டது உங்க பூண்டாய். உங்க பூந்டையை பார்திதது  விட்டு எவனாலும் ரொம்ப நீராம் தாக்கு பிடிக்க முடியாது.

Comments