தேவடியா ஆன்டி தன்னுடைய சர்வீஸ் இற்கு முன்பு

Thevdiya Aunty Thannudaiya Service Irukku Munnadi

இளம் தேவடியா மங்கை அவளது கட்டில் சேவை எவளவு சூப்பர் ஆகா  இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு வெட்ட வெளிச்ச மாக அவள் இப்போது காட்ட போகிறாள். உச்ச கட்ட மூடி அவளது பாவாடையை அவள் தூக்கி காட்டும் பொழுது தான் தெரிகிறது.

Comments