பெண்கள் குச்சி ஐஸ் சாப்பிடும் போல அவனது பூளை எடுத்து

Tamil pool

ஆசையும் பரவியது. என்னைப் பாக்க வருகிறாரா அல்லது என்னை ஒக்க வருகிறாரா என்று நினைதிததுக் கொண்டீன். ஈவிநிங் குளிதிதிது ரெதியாக்க் காதித்ஹிருந்தீன். நான் இதுவரை ஒக்க வில்லையென்றாலும் அம்மா ஆடும் ஆத்டங்களைக் கவனீதித்து நன்றாக மாஸ்தற்பீட் செய்திருக்கிறீன். இன்று உண்மையிலீயீ ஒரு சுன்ணி என்னை ஒக்கப் போகிறது என்பது எனக்கு வெறியாக இருந்தது. டைரக்டர் சீக்கர்கபூர் வந்தார். நான் எதிர்பார்த்திதஹைய் விட இளமையாக ஒரு கல்லூரி வாலிபன் போல் தான் இருந்தார். ஆங்கிலம் சரசமாகப் பீசிநாலும் தமிழும் கொஞ்சம் கொச்சையாகப் பீசிநார். என்னென்னவோ கீட்தார். நான் அதுக்குப் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் எப்படா என்னை ஒக்க ஆரம்பிக்கப் போறீ என்று நினைதிததுக் கொண்டிருந்தீன். என்னிடம் ஒரு ம்யூசிகள் நாட்ஸ் அடங்கிய ஒரு பூதிதஹாகட்தஹைக் கொடுதித்து விட்டு அதைப் பர்ரி விளக்கியபடி அவருடைய கீத்ாரை மீதித் ஆரம்பிட்தஹார்.

அதற்கு மீள் என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. அவர் முன்னால் என் காவுநை உயர்தித்ஹிப் பிடிதிததுக் கொண்டு என் பீண்டிசை விளக்கி என் மாயிரடைந்த பூண்டாய் உதடுகளை விரிட்த்ஹபடி அது வீணாம். என் பருப்பை மீட்டுங்க என்றதும் புரிந்து கொண்ட கேபர் என்னை அப்படியீ சரிதித்து என் தொடையை விரிதித்து என் Mஅயிர்ப்Pஉந்தைக்குல் நாக்கை விட்டு நக்க ஆரம்பிட்தஹார். முதன் முறையாக என் கூத்திப் பொதிதஹலில் ஒரு ஆணின் வாய் பாடுவது எனக்கு பரமான்ன்தமாக இருக்க் நாண்மேதுவாக அவரைக் கிளீ தள்ளி அவர் வாயில் என் அகன்ற பூந்டையை விரிதித்து வைய்தித்துத் தீய்ட்தஹபடி ஸார் வாங்க எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்துட்டு நீக்கதாப் பண்ணலாம் என்றதும் அவர் முழு அம்மானமாகி விட நானும் எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்துப் போடடுது அரிப்பேடுக்கும் என் பூந்டையை நொந்டியபடி அவரது நீண்ட சுன்னியை என் தொண்டை வரை நுழைதித்துக் கொண்டு உம்பிநீன். என்னால் தாங்க முடியாது மல்லாந்துக் படுக்க அடர்தித்ஹியாக வளர்ந்திருந்த என் மயிர்க்களை விளக்கியபடி என் பூண்டாய் ஓத்டைக்குள் அவர் பூளை விட்டுக் கூதித்ஹ ஆரம்பிட்தஹார். அவர் சுன்ணி மாயிரு என் பூண்டாய் மாயிருடன் உராசா ஒதிதஹார். எப்படிட்தஹான் கன்றொள் செய்கிறாரோ தெரியவில்லை பல நிமிடங்கள் என்னைப் போட்து ஈறூஈரு என்றி ஒதிதது Mஉட்Vல் அவரது சூடான செமனை என் தொடதியில் ஊரிரினார். அன்று இரவும்.

எங்களது காமக் கழியாட்தம் தொடர்ந்தது. நான் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் யார் யாருக்கோ பொன் செய்து கொண்டிருந்தார். நான் ஆசாதியில் கவனிக்க வில்லை. மறுநாள் காலை 6 மணி இருக்கும். என்னை கேபர் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தார். நான் கண்விலிக்க அங்கீ என் அம்மாவும் இருப்பதை கவனீதிதஹீன். என் அம்மனட்தஹைய் அங்கிருந்த போர்வையால் மூடியபடி என்னம்மா என்றதற்கு என் அம்மா அன்று காலை வந்திருந்த தமிழ் தினசாரிப் பீப்பர்களை என்னிடம் சிரிட்த்ஹபடி காட்ட நான் ஆச்சரியப்பட்துப் போனீன். அவர்றில் என் கவர்ச்சியான போடுதோ போட்து புதிய இளைய தலைமுறை இயக்குநர் சீக்கர் கேபர் இயக்கும் தாராளமனசு என்ற புதிய திரைப்படாதிதிஹில் அறிமுகமாகும் இளமைப் புயல் சூப்ராஜா.

Comments