வாசகர் கதை பதிவுகளை நீங்கள் இங்கே காணலாம். எங்களுக்கு கதைகள் அனுப்ப –Submit Story

மேலும் உதவியிர்க்கு – Contact Us

STORY TITLE STATUS (PUBLISHED/PENDING)


உங்க அம்மாவா, இல்ல நானா? (பார்ட்ஒன்)
14 NOV 2018 - 10PM
காம தேவதை திவ்யா பிரியா கவிதா இந்துமதி15 NOV 2018 - 3 PM
அண்ணா தம்பிக்கு இல்லறத்தில் இணைந்த இன்ப உறவுUNDER REVIEW