ஆன்டி யின் பெரிய ஓட்டையில் பாத்ரூமில் விட்டு எடுத்தான்

Aunty yin kuliyal arai neerathil sex

Tamil sex

நான் எந்த மாயிரு ஷாலீனி என்று நான் கீட்க என் பூண்டாய் மாயிரு என்றபடி எல்ளாவரிறையும் அவிழ்தித் விட்டு காலைவீரிதித் பூந்டையைக் காட்டிநாள். அவள் அடிவயிற்ரில் ஆரம்பிதித தொடைகளின் உட்புறம் குந்திப் பிளவு இங்கெல்லாம் கருப்பான திக்கான மயிர்கள் பரவிக் கிடக்க அவள் பூந்டைமயீர்க்களை கையால் விளக்கி சிவந்த ஓட்டையைக் காததியபடி என் பூண்டாய் மாயிரு எப்படியிருக்கு என்று சிரிக்க நான் அந்த மயர்வநதிதஹில் முகம் புதைதித இனிய மனம் வீசும் அவள் பூந்டையை நாக்கினீன் என் வாழ்நாளில் பூந்டையை நாக்குவது இதுதான் முதல்முறை என்ற் நினைப்பு வந்தது . அமுதமென சுரந்து வழிந்த அவள் பூந்டையை நாக்குவதில் நான் மும்முரமாக இருக்க அவள் ம்  ஆ.. எனக்கும் வீனும்.. வாங்க என்றபடி .

அப்படியீ சரிந்து என் சுன்னியை உம்பினால். சாலப் சாலப் என சாதித்ஹம் வருமாறு உம்ப நான் எங்கோ பரந்து கொண்டிருந்தீன். பின் தொடைக்களை அகடட வைய்தித் பூண்டாய் மயிரை விரலால் விரிதித்க் காண்பிக்க நான் விறைதித நின்ற் என் தாடியை அவளது கதகதப்பான பூந்டைக்குள் விட்டுக் கூதித்ஹ அவள் ம். நல்லாக் குதித்ங்க.. குதித்ங்க.. ஏம்Pஉந்தையில ஈறுங்க என்று ஆரர்ரினாள். நான் அவளை ஈறும்போது ஒரு ஹீர் பிரஷ்சால் பூண்டாய் மயிர்க்களை நீவிவிட்தபடி எம்Pஉந்தை மாயிரு நல்ளாயிருக்கா என் மயிரைப் பாதிதக்கிடடீ ஒழுங்கா என்று கரக்கரப்பாகக் கூற நான் பழனிமிடங்கள் அவளை வீக்கம் வீக்கமாக ஒதித Mஉட்Vல் என் சுன்நிப்பால் அவளது கூத்தி ஓட்டை கருப்பு மயிர்ப் புத்தர் இங்கெல்லாம் வழிய வழிய ஊதிதஹீநீன். பின் அவள் பாத்ரூம் போய்க் கழுவிக் கொண்டு வங்திதும் நான் சர்ருக் குர்ர உணர்வுடன் சாரி ஷாலீனி என்றதற்கு அவள் என்னை அம்மானமாக்க் கததிப் பிடிட்தஹாப்தி எதுக்கு சாரி பாஸ் நானும் தான் நல்லா எஞ்சாய் பன்னீன். இத் இச் ஆள் இன் தி கீம் என்றபடி என் சுன்னியை உம்ப ஆரம்பிதித விட்டாள். அன்றிரவு அவள் வீத்துக்குத் திரும்பவில்லை. இரவு முழுவதும் எனக்கு இன்பம் அளிட்தஹால். அதிலிருந்து இது வாடிக்கையாகி விட்தது.

ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை இரவும் பங்களாவுக்கு வந்து விடுவாள். அவள் பச்சை பச்சையாகப் பீசியப்தி என்னுடன் ஒல்ப்பது எனக்கு அதூவிரை இல்லாத ஒரு உழக்கிலர்ச்சியை உண்டாக்கியது. எனக்கு அவள்பால் ஒரு ஈர்ப்பு ஈர்பாட்தது. நான் அவளைக் காதலிக்க ஆரம்பிதித வீட்தீண் என்று நினைக்கிறீன். இது போன்ற சில நிகழ்வுகளில் நீ சிலருக்கு சொன்ன அறிவுரைகளின்படி நாம் ஈண் ஷாலீனியைக் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக் கூடாது என்ற் நினைப்பு வந்தது. இதில் உள்ள சாதக பாதகங்களை ஆராய்ந்த்ீன். ஜாதி பனவசதி இவை எல்லாம் ஷாலீனி என்னை விடக் குறைந்தவள் தான். எனினும் எல்ளாவரிறையும் விட அவள் மீதுள்ள காதல் தான் வென்றது. ஒருநாள் அவள் ஆபீஸில் மும்முரமாக இருக்கும் போது அவளது ரீக்கார்டுக்ளில் இருந்து வீட்து முகவரியை எடுதித்க் கொண்டு அவள் வீத்திர்கு சென்றீன். நடுட்தஹர வசதியுள்ள வீடு

Comments