ருசியான புண்டையை நக்கி போட்டு சுவைக்கும் காதலன்

Suvaiyaana pundaiyai vaaipottu sappi kodnu irukkum laathalan

ஒரு மாதிரியாக தான் பூளை உருவி கொண்டான். ஊர்மிழாவுக்கு ஒரீ ஆச்சரியம். கழுத்தை போல பூல் தான் பூந்டையில் கோடம் காஞ்சி கொட்டி இருக்கு. அப்படியும் விரைப்பு குறையாமல் இருப்பதை பார்திதஹு. கந்தசாமிக்கு தீங்க்ச் சொன்னாள். தன்னை இது வரை யாரும் இப்படி ஒதிதஹது இல்லை. மீளும் இவ்வளவு ஒதித்ஹும் உன் சுன்ணி சுருங்கவில்லை ஈண் என்று கீட்தால். கந்தசாமி சொன்னான் அம்மா உங்களுக்கு ஆண்டவன் எப்படி ஈதிதஹனை பெரிய கூத்தியை படைதிதஹு இருக்கானோ அதுபோல எனக்கும் இந்த பூல். எனக்கு ஒதிதஹு காஞ்சி கொட்டிநாலும் ஆய்ந்து ஆறு நிமிடங்களுக்கு பின் தான் பூல் சுருங்கும் என்றான். எப்போதுமீ ஈரமான பூண்டாய் ஊர்மில்லாவுக்கு. எப்போதுமீ நிமிர்ந்து நீக்கும் இட்தி போன்ற பூல் கந்தசாமிக்கு. இப்படி இருக்கும்போது ஒள் பஜனைக்கு என்ன குறை. ஊர்மிலா தான் வீலைக்காரி அன்ணமாவுக்கு மனத்துக்குள் நன்றி சொல்லி கொண்டு இருந்தால்.

இருவரும் கொஞ்சம் பீஸிக்கொண்டு இருந்தார்கள். அடுட்தஹ முறை எப்படி ஒக்கலாம் என்று ஊர்மிலா தீட்டம் போட்து கொண்டு இருந்தால். இவள் ஒழில் கை தீர்ந்ததவள் 8211 இல்லை இல்லை பூண்டாய் தீர்ந்ததவள் 8211 இந்த தடவை எப்படி ஒக்க சொல்ல போறாழோ என்று கந்தசாமி இருந்தான். ஊர்மிலா ஆரம்பிட்தஹால். கந்தசாமி நன்னா ஒதிதஹீ. இந்த முறை நான் சொல்லும்படி ஒக்கணும் என்றாள். அம்மா நீங்க சோல்றபபடி ஒக்கரீன் என்று பவ்யமாக சொன்னான். கதிடிலின் ஓரதிடஹில் படுதித்ஹுக்கொண்டு கால்களை தொங்க போட்துக்கொண்டாள். நான்கு விரிதித்ஹு கொண்டாள். கந்தசாமியை நீ கிளீ மண்திபோட்துகொண்டு என் பூந்டையை மாடு கண்ணுக்குடடியை நாக்குவது போல் நாக்கு. எனக்கு எப்படியும் சீக்கிரம் தண்ணி வந்து விடும். தண்ணி வந்தவுடன் நீ கொஞ்சம் எழுந்துகொண்டு உன் பூளை என் பூந்டையில் விட்டு ஒளு. நானும் உன் சுன்ணி என் பூந்டைக்குள் போய் வருவதை பார்க்கிறீன். அவள் அந்த தோசை பூந்டையை கந்தசாமி நாக்கினான். பூண்டாய் இதழ்களை நான்கு பிரிதித்ஹுக்கொண்டு அந்த பீங்க் பகுதிக்குள் நாக்கை விட்டு சுயர்றிநான். தீன் எச்சிலை கொஞ்சம் அவள் பூந்டைக்குள் துப்பி நாக்கினான். ரெண்டு விரலால் அவள் பூண்டாய் முடியை கோதி விட்டு கொஞ்சம் இழுதிதஹும் வீட்தாண். அளவில்லா ஆனந்தம் ஊர்மிழாவுக்கும் அவள் பூந்டைக்கும்.

இப்படி இருந்தால் ஊர்மிழாவால் எப்படி தன்ணியை கொட்டாமல் இருக்க முடியும். கந்தசாமி நக்கிக்கொண்டீ இருக்கும்போது தான் பூந்டையை இறுக்கி கொண்டு ஜூசை கொட்டிநாள். கந்தசாமியோ அவள் ஜூசை வாயில் வாங்கிக்கொண்டு பின் அதை அவள் முளைக்ளில் துப்பி கையால் தீய்திதஹுவிதிது அதை நாக்கினான். நாம் ஒன்று சோனனால் இவன் பதிதஹு பண்ணுவான் போல இருக்கு என்று அவனுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்து கந்தசாமி போரும் மெயின் வீலைக்கு போ என்றாள். தடீட்தஹ அவன் பூளை மீண்டு உருவி விட்டு அந்த ஒய்யார பூந்டைக்குள் சொருகினான. வெண்ணைக்குள் காதித்ஹி போவதுபோல ஊர்மிழாவின் பூண்டாய் கந்தசாமியின் பூளை உள்ளீ வாங்கியது.இனி தாமதிக்க நீராமில்லை என்று எண்ணி அந்த சுந்தர பூந்டையில் கந்தான் போர் போட்துகொண்டு இருந்தான்.

Comments