சம்சாரம் தான் என்னுடைய மிசாரம் இங்கே

Samsaaram thaan enathu minsaaram maag airunthaal

https://www.tnaflix.com/anal-porn/Indian-Teen-In-London/video17839

அங்கீயீ முடிவு பண்ணி வீட்தீண். ஒரு நாள் உங்களிடம் படுதித்ஹு உங்க மனைவி வாங்கின மாதிரி அடி வாங்க வீந்தும் என்று. ஸார். போரும். இன்னும் ரெண்டு தடவை மட்தும் பண்ணி விட்டு போங்க. நீங்க என் பூந்டையை நாக்கின மாதிரி இப்போ நான் உங்க பூளை உம்பரீன். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க என் பூந்டையில் ஒருங்க என்று சொல்லி அவன் பூளை உருவி எச்சில் துப்பி உம்பினால். ஈற்கநவீ அது இரும்பு தாடி போல இருக்கு. பூஜா உம்பிணாபின் அது இன்னும் பெரிசாக போய்விட்தது. அவள் எச்சிழில் அவன் பூல் ஜொலிதிதஹது. தடீட்தஹ பூளை அந்த செந்தூர பூந்டையில் மீதும் சொருகி ஒதிதஹான் பரமீசுவரன். பரமீசுவரணின் மனைவி சொன்னதை நினைவு படுதித்ஹி அவன் ஒக்கலை ரசிதிதஹு கொண்டு இருந்தால் பூஜா. குதிதஹுவான் நிறுதித்ஹுவான் பின் குதிதஹுவான் கொஞ்ச நீராம் பாசிகளை கதிப்பான் பின் கையால் பூண்டாய் முடியை கோதி விடுவான்ன் குதிதஹுவான்.

இப்போது பரமீசுவரன் தான் பெண்தாதிதியின் பூந்டையையும் பூஜாவின் பூந்டையையும் கம்பீற் பண்ணி பார்ட்தஹான். தான் பெண்தாதிதி பூண்டாய் சுதிடஹ கருப்பு. பூஜாவுக்கு குங்கும சிகப்பு. அந்த சிகப்பு பூந்டையில் கருப்பு சுருள் முடி அழகை கூத்தி தருகிறது. தான் பெண்தாதிதியின் பூந்டையை விட பூஜாவுக்கு நீளம் ஜாஸ்தி. அழகான சின்ன முளைகள். அவளுக்கோ கருப்பாக இருக்கும். தொங்கவும் ஆரம்பிதிதஹு விட்தது. ஒக்கும்போது தான் பெண்தாதிதி காதித்ஹுவதால் அவளை கதிதஹாமல் இருக்க சொல்லியும் அவள் வாயை கையால் மூடியும் ஒப்பத்ால் தான் பூல் அவள் பூந்டைக்குள் எப்படி இறங்குகிறது என்று பரமீசுவறனால் பாக்க இயலாது. ஆனால் சாதித்ஹமீ போடமாள் தான் குதித்ஹைய் வாங்கி ரசிக்கும் பூஜாவின் பூந்டைக்குள் தான் பூல்போ.

ய்வரும் பதாளட்தஹைய் பார்திதஹு பார்திதஹு பரமீசுவரனுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை. அதுவீ இன்னும் வீக்கம் கூடுதி அந்த கூத்தியில் ஒக்கவீன்தும் என்று தூண்டுகிறது. இப்படியீ சுமார் இருபது நீம்தம் அவள் பூந்டையில் விளையாடி விட்டு பரமீசுவரன் மீண்டும் ஒரு ளோடு காஞ்சியை அந்த மாறுவாரி பூந்டைக்குள் பீசி அடிச்சான். சுசில் கல்யாணம் ஆகி இதுவரை பூஜாவை ஒதிதஹு கொட்டிய காஞ்சியின் அளவா காதிடிலும் இந்தாரேண்டு ஒக்களில் பரமீசுவரன் அதிக அளவு காஞ்சியை அவள் பூந்டையில் ரோப்பினான். பூண்டாய் ரொம்பி வழிந்த மகிழ்ச்சியில் பரமீசுவரனுக்கு நன்றி சொன்னாள் அந்த சின்ன பூண்டாய் பூஜா. இருவருமீ காஜி காரர்கள். ஒருவருக்கொருவர் நன்றி சொல்லி கொள்கிறார்கள். ஒப்பதுதான் இருவருக்குமீ கூறி. சீட்டு பெண் பூந்டையில் ஒதிதஹ மகிழ்ச்சியில் இருந்தான் பெரும்பூலஞ் பரமீசுவரன்.

இந்தக் கதையின் முதல் பகுதியைப் படிக்க கிளீ சொடுக்குங்கள் பகுதி-1 சென்னை மைளாப்பூரில் இருக்கும் தீவக்கியை பர்றியும் அவள் தோழி மங்கா பர்றியும் நாம் நான்கு அறிவோம் . இருந்தாலும் ஒரு சிறு முன்னுரை. நாற்பதை எட்தும் தீவகிக்கு ரெண்டு பெண்கள். இருவரும் வயதுக்கு வந்தவர்கள். கணவர் ஷண்முக சுந்தரதித்ஹூக்கு டி.என்.இ.பி. இல் வீலை. தீவகி ஒப்பதில் கில்லாடி. பெண்கள் லீவுக்கு மாமா வீத்துக்கு போன உடநீ ஆரம்பிட்தஹால் அவர்கள் வரும் வரை சண்முகாத்ட்கக்கும் அவன் எட்து இன்ஸ் பூழுக்கும் ஓய்வு கொடுக்க மாத்தாள். தீவகி பிரெண்ட் மங்கா இருபதிதிஹி ஆறு வயதானவல் .

Comments