கணவனை அம்மண மாக படம் எடுக்க விட்டு மனைவி

Kananvanai Ammana Maaga Padam Edukka Vitta Manavi

ஒத்து முடித்த பின்பு எனது மனைவி ஒட்டு துணி கூட போடாமல் மாடியில் இருந்து அம்மண மகா அவல இறங்கி வந்தால். அவளின் பிறந்த மேனியை நான் படம் எடுத்தேன்.  இதை வைத்து கொண்டு அவள் வீட்டில் இல்லாத சமயங்களில் அவளை அவளது கொளுத்து சாமான்களை நான் பார்த்து கை அடிபதர்க்கு எனது பயன் படும்.

Comments