தேவிடிய போடுவதற்கு தயார் ஆகிறாள்

Tamil pundai yirkku arippu eduthaaal eppadi thaaan nadakkum

Tamil pundai

பார்க்கா நல்லா தான் இருந்தான். வீளையோ பாடு மோசம். ஒருதரம் அவன் பூளை கிளப்பவத்ார்க்குள் சம்பூர்னதித்ஹூக்கு போரும் போரும் என்று ஆகி விட்தது. அவளுக்கோ ஒக்க தொடங்கி விட்டாள், மீனிமாம் மூணு முறை ஒக்க வீந்தும். அப்படி இல்லை என்றாள், கேட்ட கோபம் வரும். அன்று அவனை ஒரு தரம் ஒக்க படாத பாடு பட்து, போரும் என்று அவனை தீதிடி அனுப்பி, மறுநாள், சந்திராவையும் ஈறு ஈறு என்று ஈறினாள். இன்கீ பாரு சந்திரா, இந்த மாதிரி ஆழீ வீண்தாம். அருவதருட்த்ஹ சோதிடஹுக்கு.

விறுவிருட்தஹ பாத்தினியீ மீள் என்று சொல்லுவாங்க. அதுபோல அவனை மாறி ஆளை ஒப்பாதை காதிடிலும், உன்னையீ விதிதீ நக்க சொல்லலாம். ஈதிதஹுதான் விட்டு வீடு. இந்த மாதிரி ஆளை இனி கிட்தீயீ சீர்க்க மாட்தீண். அன்று வாங்கின திட்டில், தான் கணவனிடம் கெஞ்சி மீண்டும் ஒரு ஆளை சந்திர அழைதிதஹு கொண்டு வந்தால். அம்மா, ஆளாய் பார்திதஹு கதித்ஹாதீங்க. சாமானை பார்ட்தஹா நீங்க அப்படி சொல்ல மாட்தீங்க. ஈண்டி அவன் சாமானை பாதிதஹி உனக்கு எப்படி டி தெரியும். நீ பார்திதஹு இருக்கியாடி முன்னாலீ. தெரியும் அம்மா. எங்க வீட்டுகாரர் சொன்னார். அந்த ஆள் வீலை பண்ணுவத்தில் கில்லாடியாம். கணவனை விட்டு பிரிஞ்சு ஹாஸ்டலில் இருக்கும் பொம்பிளைகள் இவனை தான் கூப்பிடுவாங்கலாம். இவர் சென்னையில் இருக்கிற பாதி ஹாஷ்டலுக்கு போய் அந்த பொம்பிளைகளை ஒதிதஹு சந்தோஷா படுதித்ஹி விட்டு வருவாராம். வீந்டாம்ன்ணுன்னு சொல்லாதீங்க. ஒரு முறை ஒதிதஹு விட்டு சொல்லுங்க அம்மா, ப்ளீஸ் என்றாள். சம்பூரணம், வீண்தா வெறுப்பாக, சரி சரி நாளை மாலை வர சொல்லு.

நீ அப்புறம் வா என்றாள். சம்பூரம் ஒரு தனி மரம். அவன் கணவன் போய் பதிதஹு வருடாதிதிஹூக்கு மீள் ஆச்சு. சோதிடஹு இருக்கு. ஆனால் ஒக்க ஆள் இல்லை. பூண்டாய் அரிப்பு அடங்குவதீ இல்லை. பின் என்ன பண்ணுவது. சந்திரா கூடுதி வரும் ஆளை வாரதிதஹூக்கு ஒரு முறையோ அல்லது மாததிதஹூக்கு இரு முறையோ ஒதிதஹு பூண்டாய் வெறியை தனீதித்ஹு கொள்லுவாள். ஒரு மாதம் ஒக்காமல் கூட இருந்து விடுவாள். ஆனால் ஒக்க ஆரம்பிட்தஹால் , சேமதித்தியாக ஒக்க வீந்தும். நாலு குதித்ஹு தண்ணி என்றாள் அவனை பழி போட்து விடுவாள். சம்பூர்னட்தஹைய் ஒக்க வருபவர்கள் பயப்படுவார்கள். அவ்வளவு கூத்தி வெறி அவளுக்கு. மறு நாள் வந்தான். அவனை பார்ட்த்ஹதுமீ என்னோவோ தெரியவில்லை சம்பூர்னதித்ஹூக்கு பூண்டாய் பூரணமாக ஒப்பியது. இவன் பூளை பார்க்காமலீயீ ஈண் பூண்டாய் ஒப்புகிறது என்று அவளுக்கு சந்தீகம். ஆச்சு.

அவன் தான் முதலில் உடைகளை அவிழ்ட்த்ஹான். அப்பா அப்பா. எந்த தாடி அவனுக்கு. நல்ல கருப்பு. றூழ் தாடி போல இருந்தது. நரம்புகள் புதைதித்ஹுக்கொண்டு இருப்பதும் நன்றாக தெரிந்தது. சரி இன்னிக்கி வீட்தைய் தான் பூந்டைக்கு. போன வாரம் விட்தததை பிடிக்க வீந்தும் என்று தீட்டம் போட்து தான் உடைகளை அவிழ்ட்த்ஹால். அவனுக்கும் ஆச்சரியம்.

Comments